FAQs

L-oġġetti msemmija fl-Iskedi tar-Regolamenti dwar il-Kontroll tal-Importazzjoni biss (LN 242 tal-2004), jeħtieġu l-liċenzjatal-importazzjoni.  Il-listi jinkludu firxa wiesgħa t’oġġetti inklużi annimali ħajjin, laħam u prodotti tal-ħut, prodotti tal-ħalib, ħxejjex u frott, xorb, kimiċi u preparazzjonijiet kimiċi, farmaċewtiċi, fjuwil, deterġenti, pirotekniċi u armi, fost l-oħrajn.  Il-lista sħiħa ta’ oġġetti (ikklassifikati mill-Kodiċi HS) soġġetti għal liċenzjar ta’ importazzjoni tinsab fit-tabella ta’ hawn taħt.
Jekk ikun hemm bzonn assistenza biex jiġi ddeterminat jekk importazzjoni hijiex liċenzjabbli, is-Sezzjoni tal-Importazzjoni/Esportazzjoni tista’ tiġi kkonsultata fuq 21226688/25690100/25690101 jew import-export@gov.mt.  Meta titlob l-informazzjoni, ipprovdi l-Kodiċi HS u indika l-pajjiż minn fejn l-oġġetti ġejjin għal Malta.

 

L-informazzjoni meħtieġa fil-formola tal-applikazzjoni għandha tiġi pprovduta b’mod sħiħ. Dan ikopri d-dettalji tal-importatur u ta’ kwalunkwe rappreżentant involut, il-pajjiż tal-oriġini tal-merkanzija, il-pajjiż minn fejn ġejja l-kunsinna, il-Kodiċi H.S., il-kwantità u d-deskrizzjoni tal-oġġett li qed jiġi importat. Aktar dettalji dwar kif timtela l-formola jinsabu fit-Taqsima tal-Linji Gwida. Għal 4 kategoriji – HS 2710, 3808, 3003 u 3004, l-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn dokumenti ta’ sostenn. Informazzjoni speċifika dwar dawn il-kodiċijiet tista’ tinstab hawn taħt.

 

L-applikazzjoni hija formola onlajn li trid timtela u tiġi sottomessa b’mod elettroniku.
Mal-applikazzjoni, tasal konferma awtomatika fuq l-imejls imdaħħla fit-Taqsima 3 tal-formola. Bl-istess mod, id-Dipartiment tal-Kummerċ se jibgħat lill-istess indirizzi tal-posta elettronika kwalunkwe talba għal kjarifiki u eventwalment il-liċenzja.
Għal kategoriji speċifiċi ta’ prodotti, id-Dipartiment tal-Kummerċ jikkonsulta entitajiet kompetenti oħra qabel ma joħroġ liċenzja. Dawn l-entitajiet jistgħu javviċinawk għal kjarifiki jew għal aktar dokumentazzjoni. Lista ta’ awtoritajiet li japprovaw u d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom jinsabu hawn taħt.

 

Is-Sistema Armonizzata (SA) hija għodda għall-klassifikazzjoni tal-prodotti. Is-Sistema Armonizzata għad-Deskrizzjoni u l-Kodifikazzjoni tal-Merkanzija, magħrufa wkoll bħala n-nomenklatura tariffarja, hija sistema standardizzata internazzjonalment ta’ ismijiet u numri għall-klassifikazzjoni tal-prodotti nnegozjati.

Il-Kodiċi HS jista’ jinstab mis-sit web tal-Konsultazzjoni TARIC. Il-fornitur jew il-manifattur għandu jkun jista’ jipprovdih ukoll. L-ewwel erba’ ċifri biss huma meħtieġa għall-finijiet tal-applikazzjoni, għalkemm huwa preferibbli jekk jiġi pprovdut il-kodiċi sħiħ.

Il-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni hija mingħajr ħlas. Bl-istess mod, il-ħruġ ta’ liċenzja.

Liċenzja tal-importazzjoni normalment tkun valida għal tmien xhur mid-data tal-ħruġ. Id-data ta’ skadenza tidher fuq il-liċenzja.

Formola ta’ applikazzjoni separata hija meħtieġa għal kull Kodiċi HS u għal kull pajjiż ta’ oriġini u pajjiż ta’ konsenja differenti. Ma hemm l-ebda limitu fuq il-kwantità ta’ kull applikazzjoni.

Le, liċenzji skaduti ma jistgħux jiġġeddu. Tkun trid tiġi ppreżentata applikazzjoni ġdida.

Jekk wieħed jassumi sottomissjoni sħiħa u korretta, u f’każijiet fejn id-Dipartiment ma jkollu bżonn jikseb l-ebda approvazzjoni minn entitajiet oħra, applikazzjoni normalment tieħu biss ftit jiem tax-xogħol biex tiġi pproċessata. Min-naħa l-oħra, id-Dipartiment tal-Kummerċ ma jistax jagħti parir dwar kemm se jdum biex jinħarġu l-liċenzji meta tkun meħtieġa konsultazzjoni ma’ entitajiet esterni. L-oġġetti li jaqgħu f’din il-kategorija huma identifikati fit-tabella ta’ hawn taħt.

Iva, l-applikazzjonijiet għandhom ikunu sostnuti b’dokument ta’ sostenn skont il-provenjenza taż-żejt mhux raffinat. Irreferi għall-paġna li telenka r-rekwiżiti speċifiċi skont il-prodott.
L-applikazzjonijiet li ma jkunux akkumpanjati b’dawn id-dokumenti jitqiesu bħala mhux kompluti.  Madankollu hemm eżenzjoni minn dan ir-rekwiżit għall-importazzjoni ta’ kampjuni li ma jaqbżux l-150 litru.
Il-formola tal-applikazzjoni trid timtela onlajn u tiġi sottomessa direttament permezz ta’ formoli elettroniċi, filwaqt li d-dokumentazzjoni ta’ sostenn għandha tintbagħat bil-posta elettronika lil import-export@gov.mt u tikkwota l-importatur, il-pajjiż tal-importazzjoni, il-prodott u l-kwantità.
Ta’ min japprezza li l-applikazzjonijiet għal din il-kategorija ta’ prodotti (2710) jinvolvu proċess ta’ skrutinju distint, b’mod partikolari meta l-pajjiżi involuti jkollhom kunsiderazzjonijiet ta’ sanzjonijiet. Dan jista’ jkun proċess twil u mhux marbut biż-żmien.

 

Huma biss il-kunsinni li jaslu minn pajjiżi mhux tal-UE li jeħtieġu liċenzja tal-importazzjoni. Meta timla t-Taqsima 1 tal-applikazzjoni elettronika, indika l-isem tad-ditta tal-prodott li għandu jiġi importat fil-kaxxa Deskrizzjoni tal-Prodott. Barra minn hekk, l-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata b’kopja tad-dokument ta’ notifika/awtorizzazzjoni maħruġ mill-MCCAA u bi skennjar tat-tikketta tal-prodott. Dawn għandhom jintbagħtu bil-posta elettronika lil import-export@gov.mt u jikkwotaw l-importatur, il-pajjiż tal-importazzjoni, il-prodott u l-kwantità. L-applikazzjonijiet mhux akkumpanjati minn dawn id-dokumenti se jitqiesu bħala mhux kompluti.

Il-kumpaniji bbażati fl-UE jew f’pajjiżi terzi jistgħu japplikaw bl-istess mod għal-liċenzji tal-importazzjoni.