FAQs

Ir-rapport Moneyval 2019 ressaq għadd ta’ rakkomandazzjonijiet biex titjieb ir-regolamentazzjoni u l-kontrolli biex jiġu miġġielda l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Dawn kienu jinkludu r-rakkomandazzjoni li l-awtoritajiet Maltin għandhom jiżguraw li n-negozjanti ta’ metalli prezzjużi u ħaġar prezzjuż ikunu suġġetti għal rekwiżiti ta’ liċenzjar. Bħala riżultat ta’ emendi għar-Regolamenti dwar il-Liċenzji tal-Kummerċ SL441.07 (ir-Regolamenti), ġew introdotti għadd ta’ obbligi relatati mal-liċenzjar ta’ negozjanti ta’ metalli prezzjużi u ħaġar prezzjuż wara l-1 ta’ Jannar 2021.

Ir-Regolamenti jistipulaw li “negozjant ta’ metalli prezzjużi u ħaġar prezzjuż” tfisser kull persuna li twettaq l-operazzjonijiet li ġejjin:
Manifattura ta’ ġojjellerija u oġġetti relatati. Dan jinkludi:
– produzzjoni ta’ perli maħduma
– produzzjoni ta’ ħaġar prezzjuż u semi-prezzjuż fl-istat maħdum, inkluż ix-xogħol ta’ ħaġar ta’ kwalità industrijali u ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż, sintetiku jew rikostruwit
– xogħol tad-djamanti
– manifattura ta’ ġojjellerija ta’ metall prezzjuż jew ta’ metalli ta’ valur baxx miksi b’metall prezzjuż, jew ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż, jew ta’ kombinazzjonijiet ta’ metalli prezzjużi u ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż jew ta’ materjali oħra
– manifattura ta’ oġġetti tad-deheb ta’ metalli prezzjużi jew ta’ metalli bażiċi miksijin b’metalli prezzjużi inklużi oġġetti għal użu reliġjuż
– manifattura ta’ oġġetti tekniċi jew tal-laboratorju ta’ metalli prezzjużi (ħlief strumenti u partijiet tagħhom): griġjoli, spatuli, anodi tal-electroplating eċċ.
– manifattura ta’ ċineg tal-arloġġi tal-metall prezzjuż, ċineg tal-polz, ċineg tal-arloġġi u kaxxi tas-sigaretti.
Produzzjoni ta’ metalli prezzjużi
Bejgħ bl-imnut ta’ arloġġi tal-idejn u ġojjellerija, ħaġar prezzjuż, u metalli prezzjużi fi ħwienet speċjalizzati fejn il-linja ewlenija ta’ attività hija l-bejgħ ta’ arloġġi tal-idejn, ġojjelli, ħaġar prezzjuż u/jew metalli prezzjużi; jew fejn il-linja ewlenija ta’ attività mhix il-bejgħ ta’ arloġġi u ġojjellerija.
Bejgħ bl-ingrossa ta’
– arloġġi u ġojjellerija
– deheb u metalli prezzjużi oħra
– ħaġar prezzjuż

Iva. Skont ir-Regolamenti, wara l-1 ta’ Jannar 2021, persuna ma tistax twettaq in-negozju ta’ negozjant ta’ metalli prezzjużi u ħaġar prezzjuż sakemm dik il-persuna ma tkunx id-detentur ta’ liċenzja biex twettaq tali negozju. Il-liċenzja għandha tinħareġ mill-Ufficju inkarigat mill-Liċenzji tan-Negozju fid-Dipartiment tal-Kummerċ.
Kull persuna li kienet irreġistrata mad-Dipartiment tal-VAT sa u inkluż l-1 ta’ Jannar, 2021 bħala li twettaq xi waħda mill-operazzjonijiet elenkati taħt id-definizzjoni ta’ negozjant ta’ metalli prezzjużi u ħaġar prezzjuż provduta fir-Regolamenti, m’għandhiex għalfejn tapplika għal liċenzja.
F’dan il-każ, il-persuna inkwistjoni titqies li tkun inħarġitilha liċenzja mill-1 ta’ Jannar 2021.
Il-persuni li tinħarġilhom liċenza biex joperaw bħala negozjanti ta’ metalli prezzjużi u ħaġar prezzjuż kif ukoll il-persuni meqjusa li nħarġitilhom tali liċenza huma marbuta bil-kundizzjonijiet u l-obbligi stipulati fir-Regolamenti.
Persuna titqies li tkun qed tagħmel reat jekk topera bħala negozjant ta’ metalli prezzjużi u ħaġar prezzjuż minkejja li ma tkunx inħarġet liċenzja biex tagħmel dan jew ma taqax fil-kategorija ta’ dawk meqjusa li nħarġu b’liċenzja.

Ir-Regolamenti jistipulaw li persuni biss li kienu reġistrati mad-Dipartiment tal-VAT sa u inkluż l-1 ta’ Jannar 2021, bħala li jwettqu xi waħda mill-operazzjonijiet elenkati taħt id-definizzjoni ta’ negozjant f’metalli u ħaġar prezzjużi taħt dawn l-istess Regolamenti jkunu meqjusa li nħarġitilha liċenzja. Għalhekk persuna rreġistrata mad-Dipartiment tal-VAT fir-rigward ta’ kodiċi NACE mhux relatat ikollha tapplika għal liċenzja biex topera legalment bħala negozjant ta’ metalli prezzjużi u ħaġar prezzjuż.

Iva. Anke jekk metalli prezzjużi u ħaġar prezzjuż jikkostitwixxu biss proporzjon minuri tal-attività tiegħek jew jikkostitwixxu biss komponent minuri tal-merkanzija li tinnegozja biha, hija meħtieġa liċenzja ta’ “Negozjant ta’ metalli prezzjużi u ħaġar prezzjuż”.

Jekk in-negozju tal-familja hija kumpanija u l-kumpanija għandha liċenzja tad-DPMS, il-liċenzja li ssejjaħ lill-entità tibqa’ valida iżda d-Dipartiment jeħtieġ li jiġi infurmat b’bidla fid-direttur u/jew fl-istruttura tas-sidien fi żmien tletin (30) jum tax-xogħol mit-tali bidla. Jekk min-naħa l-oħra, missierek mexxa n-negozju bħala negozjant uniku u kien detentur ta’ liċenzja tad-DPMS f’ismu, il-liċenzja ma tibqax valida mal-mewt tiegħu. Kull min jissostitwih bħala negozjant uniku jkollu bżonn japplika għal liċenzja sakemm ma jkunx diġà detentur ta’ liċenzja tad-DPMS.

Iva. Kemm proprjetarji uniċi, kif ukoll kumpaniji u sħubijiet kummerċjali inkorporati taħt l-Att dwar il-Kumpaniji Kap. 386 u reġistrati mar-Reġistru tan-Negozju ta’ Malta, huma obbligati li jkunu liċenzjati sabiex joperaw bħala negozjant ta’ metalli prezzjużi u ħaġar prezzjuż.

Applikazzjoni tista’ tiġi sottomessa onlajn permezz tal-Portal tal-Liċenzji tal-Kummerċ li jinstab fuq il-link li ġej: tradelicences.gov.mt. Dokumenti ta’ sostenn għandhom jiġu mehmuża kif meħtieġ.

 

Iva. L-obbligu li jkollok liċenzja japplika irrispettivament minn jekk l-attività sseħħx minn post fiżiku jew onlajn.

Id-dokumenti li għandhom jiġu pprovduti mal-applikazzjoni jiddependu fuq jekk l-applikazzjoni ssirx f’isem kumpanija jew f’isem negozjant uniku. Jekk ikun il-każ li mhux id-dokumenti kollha jiġu pprovduti, l-Ufficju inkarigat mill-Liċenzjar jindika lill-applikanti liema dokumenti huma dawk neqsin u li jridu jiġu sottomessi. Applikazzjoni titqies kompluta biss ladarba d-dokumenti kollha mitluba jkunu ġew sottomessi. Il-proċess ta’ reviżjoni tad-diliġenza dovuta għandu jibda biss dakinhar.
Id-dokumenti bażiċi ta’ sostenn huma:
a) ċertifikat ta’ kondotta tal-pulizija għall-applikant f’każ ta’ negozjant uniku. Fil-każ ta’ kumpaniji, għall-persuna/i li effettivament jidderieġu n-negozju, is-sid/ien, sieħeb/imsieħba, diretturi, segretarju tal-kumpanija u sidien benefiċjarji.
b) dikjarazzjoni magħmula mill-awditur/i maħtur/a biex jivverifikaw l-operazzjonijiet ta’ l-entità, li tindika li huma għandhom ir-responsabbiltà li jwettqu tali verifiki.
c) ċertifikat ta’ konformità nadif maħruġ mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għad-Dħul għall-entità li qed tiġi applikata.
d) storja ta’ l-impjieg maħruġa mill-Jobsplus jew entità ekwivalenti għall-applikant f’każ ta’ negozjant uniku. Fil-każ ta’ kumpaniji, għall-persuna/i li effettivament jidderieġu n-negozju, is-sid/ien, sieħeb/imsieħba, diretturi, segretarju tal-kumpanija u sidien benefiċjarji.

Sabiex wieħed ikun liċenzjat bħala negozjant ta’ metall prezzjuż u ħaġar prezzjuż, persuna irid ikollha aktar minn 18-il sena, tkun ta’ kondotta tajba u, fl-opinjoni tad-Dipartiment tal-Kummerċ, tkun tajba u xierqa biex twettaq in-negozju ta’ negozjant fil-metalli prezzjużi u ħaġar prezzjuż.
Id-Dipartiment tal-Kummerċ jagħmel reviżjoni tad-diliġenza dovuta tal-applikanti biex jiddetermina l-kundizzjoni tagħhom skont ir-Regolament dwar il-Liċenzji tal-Kummerċ SL441.07.

Kemm l-applikazzjoni kif ukoll il-liċenzja huma bla ħlas.

Liċenzja għandha terminu ta’ validità ta’ tliet snin, u wara trid tiġġedded, permezz ta’ applikazzjoni ta’ tiġdid. It-tiġdid huwa mingħajr ħlas.
Fir-rigward tad-dokumenti li huma meħtieġa meta ssir applikazzjoni ġdida u jistgħu jintalbu fil-punt tat-tiġdid
a) jekk jitqies li d-dokumenti ma ġewx sottomessi meta n-negozju kien oriġinarjament liċenzjat.
b) Jekk jitqies meħtieġ li d-dokumenti li setgħu ġew sottomessi jeħtieġ li jiġu aġġornati.
Jistgħu jintalbu dokumenti addizzjonali skont iċ-ċirkostanzi partikolari fil-ħin tat-tiġdid.
Fi kwalunkwe każ l-uffiċċju jiggwida lid-detentur tal-liċenzja dwar id-dokumenti meħtieġa.

Meta tissottometti b’suċċess l-applikazzjoni, inti tirċievi rikonoxximent iġġenerat minn sistema. Jekk ikun il-każ li tkun meħtieġa dokumentazzjoni addizzjonali, id-Dipartiment tal-Kummerċ jikkuntattjak permezz ta’ email jekk din tkun ipprovduta fl-applikazzjoni. Inkella, testendi komunikazzjoni bil-posta reġistrata. F’din l-ittra, se jiġi pprovdut kuntatt elettroniku mid-Dipartiment u kwalunkwe interazzjoni ulterjuri titkompla permezz ta’ dak il-mezz.

Jekk applikazzjoni tgħaddi b’suċċess mir-reviżjoni tad-diliġenza dovuta u tinħareġ il-liċenzja, id-Dipartiment tal-Kummerċ jgħaddi l-liċenzja permezz tal-email.

Le. Il-liċenzja tinħareġ f’isem l-entità li applikat għaliha. Jiġifieri, f’isem il-kummerċjant unik jew f’isem il-kumpanija. Ladarba tinħareġ, liċenzja ma tkunx trasferibbli.

Iva. Applikazzjoni tista’ tiġi rrifjutata jekk l-applikant fil-każ ta’ negozjant uniku, jew, fil-każ ta’ kumpanija jekk id-direttur/i, is-sieħeb/imsieħba, is-segretarju tal-kumpanija jew is-sid/ien benefiċjarju/i tiegħu, ma jissodisfawx il-kriterji ta’ eliġibilità. B’mod partikolari, applikazzjoni tiġi rrifjutata jekk il-persuna li tippreżentaha jew is-sid benefiċjarju ma jikkonformawx mal-obbligi ta’ kondotta tajba ta’ Regola 50b tar-Regolamenti, jew jekk persuna titqies li mhix ta’ reputazzjoni tajba jew tajba biex twettaq l-attività ta’ negozjant ta’ metalli prezzjużi u ħaġar prezzjuż.
L-Uffiċċju tal-Liċenzji tal-Kummerċ jista’ wkoll jirrifjuta l-applikazzjoni ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ rekwiżiti oħra li jistgħu jitqiesu meħtieġa f’ċirkustanza partikolari.
Jekk l-applikant iħossu aggravat bid-deċiżjoni ta’ rifjut għal-liċenzja, jista’ jiġi ppreżentat appell mal-Bord tal-Appelli tal-Liċenzjar skont l-Att dwar il-Liċenzji tal-Kummerċ Kap 441.

Il-liċenzja tista’ tiġi kkanċellata:
a) fuq talba tad-detentur tal-liċenzja jew persuna awtorizzata li taġixxi f’ismu, u
b) mill-Uffiċċju tal-Liċenzjar tal-Kummerċ għal raġunijiet speċifiċi.

Iva. Il-persuna li fuqha tkun inħarġet il-liċenzja jew fil-każ ta’ kumpanija, il-persuna awtorizzata li taġixxi f’isimha, tista’ titlob li l-liċenzja tiġi kkanċellata.

L-Uffiċċju tal-Liċenzjar tal-Kummerċ tista’ tikkanċella jew tissospendi liċenzja għal xi waħda jew aktar mir-raġunijiet li ġejjin:
a) meta l-attività kummerċjali ma tibdiex topera skond il-liċenzja fi żmien tnax-il (12) xahar mill-ħruġ tagħha, jew tkun waqfet l-operat tagħha għal aktar minn sitt (6) xhur; jew
b) meta l-attività kummerċjali ma tibqax tissodisfa l-kundizzjonijiet għall-għoti ta’ liċenzja inklużi l-kriterji ta’ eliġibbiltà previsti fil-liġi, jew
ċ) jekk fil-fehma tat-Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ, il-mod li bih titmexxa l-attività kummerċjali tkun qed tikser xi obbligu legali; jew
d) fejn l-Uffiċċju tal-Liċenzjar tal-Kummerċ ikun infurmat mill-Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) li negozjant liċenzjat f’metalli prezzjużi jew ħaġar prezzjuż naqas serjament, ripetutament jew sistematikament milli jissodisfa l-obbligi tiegħu taħt l-Att dwar il-Prevenzjoni tal-Ħasil ​​tal-Flus jew il-Prevenzjoni tal-Ħasil ​​tal-Flus u Regolamenti dwar il-Finanzjament tat-Terroriżmu; jew
e) jekk xi direttur, soċju, segretarju tal-kumpanija, jew sid benefiċjarju ta’ negozjant liċenzjat f’metalli prezzjużi u ħaġar prezzjuż instab ħati ta’ irregolarità jew imġieba ħażina.
Jista’ jkun hemm raġunijiet oħra ġustifikati li jiġġustifikaw il-kanċellazzjoni jew is-sospensjoni ta’ liċenzja. Fil-każijiet kollha, id-detentur tal-liċenzja jkun infurmat b’tali azzjoni bl-opportunità li jikkontestaha.