Gwida dwar kif timtela l-Formola tal-Applikazzjoni għall-Liċenzja tal-Importazzjoni

Il-formola tal-applikazzjoni elettronika tikkonsisti f’seba’ paġni. Madankollu, l-applikant huwa meħtieġ biss li jimla l-kaxxi griżi ċari f’paġni 1 u 2. Dawn iż-żewġ taqsimiet jitolbu informazzjoni dwar l-oġġetti li jridu jiġu importati (Taqsima 1) u l-applikant (Taqsima 3). Huwa importanti li jiġi żgurat li l-formola tkun iffirmata onlajn mid-dikjarant/rappreżentant f’paġna 2. Jekk rappreżentant ma jkunx ġie ingaġġat mill-importatur, il-formola għandha tkun iffirmata mill-importatur innifsu.

Il-bqija tal-formola tiġi replikata awtomatikament malli tiġi sottomessa, filwaqt li l-oqsma li jifdal jimtlew jew mid-Dipartiment tal-Kummerċ jew mill-entitajiet li japprovaw kif applikabbli.

Meta applikazzjoni tiġi sottomessa, il-folji 1 u 2 (paġni 1 sa 4) isiru il-liċenżja tal-importazzjoni. Folji 3 u 4 (paġni 5 sa 7) se jinżammu mid-Dipartiment tal-Kummerċ.

Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data tinsab fuq Paġna 4.

It-Taqsima 5 (Paġna 3) issir effettiva ladarba tinħareġ liċenzja ta’ importazzjoni. Hija ddedikata għall-attribuzzjonijiet, jiġifieri li l-kwantità koperta mil-liċenzja tista’ tiġi importata gradwalment maż-żmien, sad-data tal-iskadenza tal-liċenzja. Din il-liċenzja ma tibqax valida ladarba l-kwantità li tkopri tiġi importata għal kollox jew fid-data ta’ skadenza, liema minnhom iseħħ l-ewwel.

L-informazzjoni meħtieġa f’kull taqsima hija dettaljata hawn taħt:

TAQSIMA LI GĦANDHA TIMTELA MILL-APPLIKANT

MERKANZIJA LI GĦANDHA TIĠI IMPORTATA (SEZZJONI A – KOPJA TAD-DETENTUR U KOPJA TA’ L-AWTORITÀ TA’ ĦRUĠ)

Kodiċi SA

Kodiċi HS wieħed għal kull applikazzjoni

Il-Kodiċi HS għandu jiġi pprovdut f’livell ta’ 4 ċifri bħala minimu, iżda jekk possibbli, ipprovdi sa livell ta’ 10 ċifri.

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Deskrizzjoni qasira tal-merkanzija. Dan irid jirrifletti d-deskrizzjoni tal-merkanzija misjuba fl-Iskeda tar-Regolamenti tal-2004 dwar il-Kontroll tal-Importazzjoni (L.N. 242 tal-2004). Jekk meħtieġ, uża l-kliem tal-Iskeda bħala intestatura u kompli billi tagħti dettalji tal-oġġett eżatt li qed jiġi importat. Il-kliem tal-Iskeda jista’ jinstab f’din it-tabella​ ħdejn il-Kodiċi SA korrispondenti.

It-test f’din it-taqsima m’għandux jaqbeż is-7 linji.​

Għal oġġetti taħt il-kodiċi 3808, l-isem tad-ditta tal-prodott għandu jiġi inkluż.

Kwantità

Din iċ-ċifra trid tindika l-kwantità li hija mistennija li tiġi importata fit-terminu ta’ validità tal-liċenzja – tmien xhur.

Unità ta’ miżura

L-unità tal-kejl tiddeskrivi l-kwantità (eżempju: kilogrammi, bottijiet, unitajiet, eċċ).

Pajjiż tal-oriġini

Il-pajjiż fejn saru l-prodotti.

Pajjiż tal-Konsenja

Il-pajjiż minn fejn il-prodotti se jintbagħtu lejn Malta.

APPLIKANT (SEZZJONI C – KOPJA TAD-DETENTUR, TAQSIMA B – KOPJA TA’ L-AWTORITÀ GĦALL-ĦRUĠ)
IMPORTATUR

Isem Sħiħ u Karta tal-Identità

Fejn l-importatur huwa persuna fiżika – dettalji tal-persuna li twettaq l-importazzjoni.

Fejn l-importatur huwa kumpanija – dettalji tal-persuna li tirrappreżenta l-kumpanija f’termini tal-applikazzjoni għal liċenzja tal-importazzjoni.

Isem tal-Kumpanija u numru tal-VAT

Għandu jiġi pprovdut fejn l-importatur huwa kumpanija.

Jekk l-importatur huwa persuna fiżika, u l-importazzjoni hija għall-użu proprju, il-qasam ‘Numru tal-VAT’ jista’ jitħalla vojt.

Indirizz, numru ta’ kuntatt u l-indirizz elettroniku

Dawn huma oqsma obbligatorji fix-xenarji kollha ta’ hawn fuq.

Dikjarant/Rappreżentant

Hija l-persuna/entità li tippreżenta l-applikazzjoni f’isem l-importatur.

Isem sħiħ u Numru tal-ID, Isem tal-Kumpanija u numru tal-VAT

Id-dettalji tad-dikjarant.

Jekk kumpanija, l-isem u n-numru tal-ID tal-persuna li tirrappreżenta l-kumpanija fil-kumpilazzjoni ta ‘din l-applikazzjoni.

Jekk id-dikjarant/rappreżentant mhuwiex kumpanija, il-qasam ‘isem tal-kumpanija’ jista’ jitħalla vojt.

Jekk ir-rappreżentazzjoni ma titwettaqx bħala attività kummerċjali, in-numru tal-VAT jista’ jitħalla vojt.

Indirizz, Numru ta’ Kuntatt u l-Indirizz tal-Email

Dawn huma oqsma obbligatorji jekk ikun ġie ingaġġat dikjarant/rappreżentant.

Firma u Data

Dan huwa rekwiżit obbligatorju.

Normalment timtela mid-dikjarant/rappreżentant. Madankollu, jekk l-importatur mhux qed jingaġġa rappreżentant biex jikkompila l-formola tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni f’ismu, il-firma u d-data tal-applikazzjoni biss iridu jimtlew f’din it-taqsima. F’dan ix-xenarju l-firma tkun dik tal-importatur li d-dettalji tiegħu jkunu diġà ġew ipprovduti taħt it-taqsima intitolata ‘Importatur’.

TAQSIMA LI GĦANDHA TIĠI KKUMPILATA MILL-AWTORITAJIET TA’ APPROVAZZJONI

It-taqsimiet deskritti hawn taħt huma applikabbli biss meta entità oħra tkun involuta fil-proċedura tal-liċenzjar. L-oġġetti applikabbli jistgħu jinstabu elenkati hawn. Huwa d-Dipartiment tal-Kummerċ li jinteraġixxi ma ‘approvaturi oħra wara li jirċievi applikazzjoni.

KUNDIZZJONIJIET MILL-ENTITAJIET KOMPETENTI (SEZZJONI 2 – KOPJA TAD-DETENTUR)

L-awtorità ta’ approvazzjoni timla din it-taqsima biss jekk tqis li l-liċenzja għandha tinħareġ skont il-kundizzjonijiet speċifiċi. Dan mhuwiex qasam obbligatorju u jimtela biss meta jkun meħtieġ. Jista’ jkun hemm aktar minn entità waħda involuta.

KUMMENTI MINN ENTITAJIET KOMPETENTI (SEZZJONI 3 – KOPJA TA’ L-AWTORITÀ GĦALL-ĦRUĠ)

Dan huwa qasam obbligatorju għal dawk il-Kodiċi HS li jeħtieġu approvazzjoni minn entitajiet kompetenti. Il-lista ta’ dawn il-kodiċijiet tista’ ssibha hawn​​​​​.

Kull entità ta’ approvazzjoni trid tittimbra, tiffirma u tindika d-data u l-isem tal-firmatarju fit-Taqsima 3 tal-kopja tal-Awtorità tal-Ħruġ (paġna 6). Dawn jinżammu mid-Dipartiment tal-Kummerċ u mhux bilfors jidhru fuq il-liċenzja. Kwalunkwe kundizzjoni li l-istess entitajiet jassenjaw għall-applikazzjoni tkun indikata fit-Taqsima 2 tal-kopja tad-Detentur (paġna 1). Il-kopja tad-Detentur tissarraf f’liċenzja meta tinħareġ mid-Dipartiment tal-Kummerċ b’numru tal-liċenzja u data ta’ skadenza fost elementi oħra.

TAQSIMA LI GĦANDHOM JIĠI KKUMPILATA MID-DIPARTIMENT TAL-KUMMERĊ – AWTORITÀ TAL-ĦRUĠ

Jekk l-applikazzjoni għal liċenzja ta’ importazzjoni tkun tajba, l-Awtorità tal-Ħruġ toħroġ il-liċenzja billi timla t-taqsimiet li ġejjin:

  • Numru ta’ ħruġ
  • L-aħħar jum tal-Validità
  • Awtorizzazzjoni – Taqsima 4 (Kopja tad-Detentur u l-Awtorità tal-Ħruġ)
  • Għall-użu tal-uffiċċju – Taqsima 5 (kopja tal-Awtorità tal-Ħruġ)

TAQSIMA UŻATA WARA LI L-LIĊENZJA TINĦAREĠ  (SEZZJONI 5 -KOPJA TAD-DETENTUR)

 

Dan huwa proċess tad-Dwana użat wara li tinħareġ liċenzja. Jippermetti li l-kwantità tal-liċenzja tiġi importata gradwalment maż-żmien, sad-data tal-iskadenza tal-liċenzja.

L-AĦĦAR AĠĠORNATA

Aġġornata l-aħħar fl-1 ta’ Settembru 2022