Privattivi Spjegati

Dan l-artikolu joffri informazzjoni bażika dwar xi aspetti tal-privattivi. Mhuwiex dokument ta’ referenza u ma jġorr l-ebda awtorità. Id-Direttorat tar-Reġistrazzjonijiet tal-Proprjetà Industrijali ma jimpenjax li jagħti parir legali jew opinjoni dwar privattivi jew invenzjonijiet ħlief fil-kors ta’ proċeduri formali – iżda għandu l-għan li jwieġeb xi wħud mill-mistoqsijiet l-aktar bażiċi.

Invenzjonijiet Privattivi

Invenzjoni għandha tkun privattiva jekk tkun ġdida, tinvolvi pass inventiv u tkun suxxettibbli għal applikazzjoni industrijali. Invenzjonijiet bijoloġiċi jistgħu wkoll ikunu privattivi soġġetti għal ċerti eċċezzjonijiet etiċi u morali.

X’jista’ ma jkunx Privattiva?
 1. skoperti, teoriji xjentifiċi u metodi matematiċi;
 2. kreazzjonijiet estetiċi;
 3. skemi, regoli u metodi għat-twettiq ta’ atti mentali, logħob jew negozju u programmi għall-kompjuters;
 4. preżentazzjonijiet ta’ informazzjoni;
 5. metodu għat-trattament tal-ġisem tal-bniedem jew tal-annimali permezz ta’ kirurġija jew terapija u metodu dijanjostiku pprattikat fuq il-ġisem tal-bniedem jew tal-annimal;
 6. invenzjoni li l-isfruttament tagħha jkun kuntrarju għall-ordni pubbliku jew il-moralità.
Rekwiżiti ta’ Applikazzjoni

Applikazzjoni għal privattiva għandha tkun akkumpanjata minn:

 1. talba għall-għoti ta’ privattiva;
 2. deskrizzjoni tal-invenzjoni;
 3. pretensjoni waħda jew aktar;
 4. kwalunkwe tpinġijiet imsemmija fid-deskrizzjoni jew it-talbiet;
 5. astratt tal-invenzjoni

Żvelar tal-Invenzjoni

L-applikazzjoni għandha tiżvela l-invenzjoni b’mod ċar u komplut biżżejjed biex l-invenzjoni titwettaq minn persuna tas-sengħa fil-qasam.

Spezzjoni ta’ Fajls

Wara li l-applikazzjoni għal privattiva jew il-privattiva mogħtija fuqha tkun ġiet ippubblikata, kull persuna tista’ tispezzjona l-fajls tal-applikazzjoni.

Drittijiet ta’ Prijorità

L-applikazzjoni jista’ jkun fiha dikjarazzjoni li titlob prijorità skond il-Konvenzjoni ta’ Pariġi għall-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali, ta’ waħda jew aktar applikazzjoni preċedenti nazzjonali, reġjonali jew internazzjonali ppreżentata mill-applikant jew il-predeċessur tiegħu fit-titolu fi jew għal kwalunkwe Stat parti għall-imsemmija Konvenzjoni jew l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ jew għal xi Stat li miegħu Malta tkun għamlet arranġament internazzjonali għall-protezzjoni reċiproka ta’ invenzjonijiet. It-terminu għall-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni għal privattiva bi talba ta’ prijorità huwa ta’ sena (1) mid-data tal-ewwel preżentazzjoni.

Eżami u Għotja jew Rifjut

L-applikazzjoni għandha tiġi eżaminata sabiex jiġi stabbilit jekk l-applikazzjoni tikkonformax mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Att u fir-regolamenti. L-applikant għandu jingħata l-opportunità li jemenda l-applikazzjoni sabiex jikkonforma mar-rekwiżiti. Jekk l-applikant jonqos milli jagħmel dawn l-emendi, il-Kontrollur jista’ jirrifjuta l-applikazzjoni.

Jekk l-applikazzjoni kif ippreżentata oriġinarjament jew kif emendata tikkonforma mar-rekwiżiti formali kollha, l-Kontrollur għandu jagħti privattiva fuq l-applikazzjoni.

Termini tal-Privattivi

It-terminu ta’ privattiva għandu jkun ta’ 20 sena data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni. Iż-żamma ta’ privattiva tkun suġġetta għall-ħlas tal-miżata preskritta fir-rigward tal-bidu tat-tielet sena u kull sena sussegwenti wara; ikkalkulat mid-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni.

Drittijiet Konferiti minn Privattiva

Il-proprjetarju tal-Privattiva għandu jkollu d-dritt li jipprevjeni partijiet terzi milli jwettqu mingħajr l-awtorizzazzjoni tiegħu:

 1. il-produzzjoni ta’ prodott jew l-użu ta’ proċess, li huwa s-suġġett tal-privattiva;
 2. l-offerta fis-suq ta’ prodott li jinkorpora s-suġġett ta’ privattiva; u
 3. it-tħeġġiġ ta’ partijiet terzi biex iwettqu xi wieħed minn dawn l-atti.

Applikazzjoni għal privattiva, li tkun ġiet ippubblikata għandha provviżorjament tagħti lill-applikant l-istess drittijiet kif imsemmi hawn fuq.

Assenjazzjoni ta’ Privattivi

Kwalunkwe bidla fil- proprjetà tal-applikazzjoni għal privattiva jew privattiva għandha tiġi rreġistrata fir-reġistru tal-privattivi mal-ħlas tal-miżata preskritta. Il-proprjetarju l-ġdid tal-applikazzjoni jew tal-privattiva għandu jkun intitolat li jibda kwalunkwe proċedimenti legali li jikkonċernaw il-privattiva biss jekk ikun ġie rreġistrat fir-reġistru tal-privattivi bħala l-proprjetarju l-ġdid.

Kuntratt ta’ Liċenzja

Applikazzjoni għal privattiva jew privattiva tista’ tiġi liċenzjata għal kollox jew parzjalment għal Malta kollha jew parti minnha. Liċenzja tista’ tkun esklussiva jew mhux esklussiva.

Liċenzji mhux volontarji

Il-Qorti Ċivili, Prim’Awla, tista’, fuq ċitazzjoni ppreżentata minn kull persuna li tipprova l-kapaċità tagħha li taħdem l-invenzjoni privattiva f’Malta, magħmula wara li jiskadi perjodu ta’ erba’ snin mid-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għall-privattiva jew tliet snin mill-għoti tal-privattiva, liema minnhom ikun l-aktar tard, jordna lill-Kontrollur biex jagħti liċenzja mhux esklussiva u mhux volontarja jekk l-invenzjoni bi privattiva ma tkunx maħduma jew ma tkunx maħduma biżżejjed f’Malta. Ukoll il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili, tista’ b’ċitazzjoni mimlija mis-sid ta’ privattiva (it-tieni privattiva) li ma tistax tiġi sfruttata mingħajr ksur tal-ewwel privattiva, tordna lill-Kontrollur biex jagħti liċenzja mhux esklussiva u mhux volontarja sakemm ċerti kundizzjonijiet huma sodisfatti.

Sfruttament mill-Gvern jew minn Partijiet Terzi Awtorizzati mill-Gvern

Fejn is-sigurtà nazzjonali jew is-sigurtà pubblika hekk teħtieġ, il-Ministru jista’ jawtorizza, anki mingħajr il-qbil tal-proprjetarju tal-privattiva jew tal-applikazzjoni għall-privattiva, b’avviż ippubblikat fil-forma preskritta, aġenzija tal-Gvern jew persuna nominata fl-imsemmi avviż biex jagħmel, juża jew ibigħ invenzjoni li għaliha tirrelata privattiva jew applikazzjoni għal privattiva, bla ħsara għall-ħlas ta’ remunerazzjoni ġusta lill-proprjetarju tal-privattiva jew l-applikazzjoni għall-privattiva.

Dritt ta’ Appell

Għandu jkun hemm appell minn kull deċiżjoni tal-Kontrollur li tirrifjuta l-għoti ta’ privattiva, applikazzjoni għall-istabbiliment mill-ġdid ta’ drittijiet jew kull talba oħra tal-applikant għal, jew proprjetarju ta’, privattiva.

Avviż ta’ appell u dikjarazzjoni li turi r-raġunijiet ta’ appell għandhom jiġu ppreżentati bil-miktub fl-Uffiċċju tal-Kontrollur mill-applikant jew il-proprjetarju ta’ privattiva, fi żmien xahrejn minn meta jiġi infurmat bid-deċiżjoni u jekk il-Kontrullur iqis li l-appell ikun ammissibbli u fondat tajjeb, huwa għandu jirrettifika d-deċiżjoni tiegħu fi żmien tliet xhur minn meta jirċievi l-appell.

Reati Kriminali

Min iqiegħed fiċ-ċirkolazzjoni jew ibigħ xi oġġett li jirrappreżenta b’mod falz li huwa oġġett privattiva, jeħel, meta jinstab ħati, multa ta’ mhux inqas minn €114.67 u mhux aktar minn €11,650.

Transizzjoni ta’ Liġi l-Qadima għall-Liġi Ġdida

Kwalunkwe privattiva reġistrata taħt l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Att, li t-terminu tagħha ma jkunx skada mad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Att, għandha tgawdi t-terminu ta’ protezzjoni tat-tul stipulat taħt dan l-Att u għandha tibbenefika minn kull dritt mogħti fir-rigward ta’ privattivi taħt dan l-Att:

Iżda fil-każ ta’ privattiva li tkun ġiet reġistrata, bis-saħħa tal-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali, qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Att u li tkun ingħatat estensjoni ta’ mhux aktar minn ħames snin skont id-dispożizzjonijiet tat-Titolu II tat-Taqsima I tal-istess Ordinanza, dik il-privattiva għandha tgawdi, mid-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għall-privattiva, it-terminu ta’ protezzjoni tat-tul stipulat taħt dan l-Att u għandha tibbenefika minn kull dritt mogħti fir-rigward tal-privattivi. taħt dan l-Att.

Iżda fil-każ ta’ privattiva li tkun ġiet irreġistrata, bis-saħħa tal-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali, qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Att u li tkun ingħatat estensjoni ta’ mhux inqas minn seba’ snin u mhux aktar minn erbatax-il sena, skond id-disposizzjonijiet tat-Titolu II tat-Taqsima I tal-istess Ordinanza, dik il-privattiva għandha xorta tibbenefika mill-estensjoni mogħtija u għandha tibbenefika minn kull dritt mogħti dwar privattivi taħt dan l-Att.

Leġislazzjoni

Rimedju jew appell

Deċiżjonijiet tal-uffiċċju li huma miftuħa għal rimedju jew appell għandhom jintbagħtu fuq ipoffice@gov.mt jew bil-miktub fuq:

Dipartiment tal-Kummerċ, Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali
Direttur tar-Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali
Lascaris Bastions, Daħlet Ġnien is-Sultan,
Valletta VLT 1933, Malta

Ċaħda ta’ responsabbiltà

Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor, l-informazzjoni li tinsab f’dan is-sit hija maħruġa mid-Direttur tar-Reġistrazzjonijiet tal-Proprjetà Industrijali fi ħdan id-Dipartiment tal-Kummerċ fil-Ministeru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi.

Aġġornata fuq

Aġġornata l-aħħar fil-25 ta’ Mejju 2022