Infurzar

Servizzi ta’ Infurzar tal-IP

Il-protezzjoni tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali dejjem kienet importanti għall-kumpaniji li joperaw f’ekonomiji tas-suq. Jekk kumpanija ma tipproteġix l-innovazzjoni tagħha kulħadd huwa liberu li jikkopja u jibbenefika minnha. Madankollu, matul l-aħħar għoxrin sena l-livell ta’ ksur, piraterija u falsifikazzjoni żdied drastikament. Bis-swieq li qed isiru aktar miftuħa, dan it-tip ta’ kriminalità żviluppa f’sors ewlieni ta’ dħul għal dawk li jiksru. Fatturat enormi flimkien ma’ sentenzi/pieni potenzjali ferm aktar baxxi milli huwa l-każ għad-droga u t-traffikar tal-bnedmin jagħmilha attraenti għall-kriminalità organizzata biex tiġġenera flus permezz ta’ dawn it-tipi ta’ attività.

Mhux biss il-vjolazzjonijiet tal-IPR huma illegali, iżda huma wkoll theddida serja għall-kumpaniji privati ​​u l-innovaturi li l-eżistenza tagħhom tiddependi biss fuq is-surplus li jagħmlu permezz tal-innovazzjoni tagħhom. Analiżi mill-Kummissjoni Ewropea turi li 7% tal-kummerċ dinji kollu huwa relatat ma’ oġġetti piratati jew iffalsifikati. Jekk din ix-xejra tkompli tista’ tfixkel l-ekonomija globali. Hija meħtieġa azzjoni immedjata sabiex jissaħħu l-proċeduri relatati ma’ diversi aspetti tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali.

Miżuri Difensivi

L-infurzar tad-drittijiet tal-PI huwa previst fi ħdan il-firxa tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-PI f’Malta.

Ir-reġistrazzjoni ta’ Trademark tista’ tiġi revokata meta:

  • fi żmien ħames (5) snin mid-data tar-reġistrazzjoni l-proprjetarju ma jkunx uża t-trademark għal użu ġenwin f’Malta;
  • b’konsegwenza ta’ atti jew inattività tal-proprjetarju, sar isem komuni fil-kummerċ għal prodott jew servizz li għalih ikun irreġistrat; jew
  • b’konsegwenza tal-użu li jsir minnu mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu, jista’ jqarraq bil-pubbliku fir-rigward tal-oġġetti jew is-servizzi li għalihom huwa rreġistrat, partikolarment dwar in-natura, il-kwalità jew l-oriġini ġeografika ta’ dawk l-oġġetti jew servizzi.

Trademark tista’ wkoll tiġi ddikjarata Invalida fuq il-bażi ta’ Raġunijiet Assoluti filwaqt li Privattivi u Disinni huma wkoll soġġetti għal Revoka, Invalidità u Limitazzjoni mill-Qrati ta’ Malta.

Taħt it-Trademarks Act ta’ Malta Kap 597, l-Artikoli li jittrattaw speċifikament Reati Kriminali fl-oqsma ta’ Użu Mhux Awtorizzat, Falsifikazzjoni u Pieni huma 108 – 122.

Taħt l-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur ta’ Malta Kap 415, l-Artikoli li jittrattaw speċifikament il-Ksur huma 42 – 44.

Taħt l-Att ta’ Malta dwar Privattivi u Disinni Kap 417, l-Artikoli li jittrattaw speċifikament il-Ksur fl-oqsma ta’ Sjieda Mhux Magħrufa, Konfiska, Kumpens, Limitazzjoni, Danni, u relazzjonijiet ta’ Impjegatur-Impjegat huma 50 – 57, 117 u 119.

Taħt il-Kapitolu 9 tal-Kodiċi Kriminali ta’ Malta, Artikolu 298 jittratta speċifikament reati u pieni għal Frodi Kummerċjali jew Industrijali u Ksur tad-Drittijiet tal-Awtur.

Ara n-noti addizzjonali li ġejjin dwar il-Litigazzjoni tal-Privattivi f’Malta

Miżuri Proattivi

Id-drittijiet tal-PI huma infurzabbli taħt leġiżlazzjoni kumplimentari oħra li tinsab fil-Kodiċi Ċivili u l-Liġi tal-Kompetizzjoni ta’ Malta.

Il-Liġi tal-Kompetizzjoni tindirizza l-imġiba fis-suq tal-impriżi biex tiġi żgurata l-kompetizzjoni fis-suq rilevanti. Il-liġi mhix maħsuba biex tindirizza kwistjonijiet ta’ PI direttament iżda l-preżentata ta’ ilment huwa possibbli taħt il-Kapitolu 379 tal-Liġijiet ta’ Malta sabiex kull persuna tista’ tressaq ilment lid-Direttur tal-Uffiċċju għall-Kompetizzjoni Ġusta. Eventwalment l-Uffiċċju jeżamina jekk jieħux il-każ jew le. Azzjoni għad-danni taħt prattiki antikompetittivi hija possibbli taħt il-Kapitolu 16 tal-Kodiċi Ċivili.

Tista’ ssir laqgħa mad-Direttur tal-Uffiċċju għall-Kompetizzjoni Ġusta u tingħata gwida kif xieraq. Aktar informazzjoni hija disponibbli billi żżur il-websajt tal-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur billi tikklikkja hawn.

Alleanza tal-PI

Mod wieħed kif jittejbu l-isforzi għall-prevenzjoni tal-ksur tal-IPR huwa permezz ta’ koordinazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet attivi tal-IPR permezz tat-twaqqif ta’ Alleanza tal-Infurzar tal-IP biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-ksur tal-IPR.

L-istituzzjonijiet attivi involuti f’din l-Alleanza huma: id-Dipartiment tal-Kummerċ, l-Avukat Ġenerali, il-Korp tal-Pulizija ta’ Malta u d-Dipartiment tad-Dwana.

Id-Dipartiment tal-Kummerċ

Responsabbli għall-politika, ir-relazzjonijiet internazzjonali, il-leġiżlazzjoni tad-drittijiet tal-awtur, il-leġiżlazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-privattivi, it-trademarks u d-disinji kif ukoll il-ħolqien ta’ għarfien dwar l-azzjoni li għandha tittieħed biex jipproteġi l-PI tiegħu u biex jirrispetta l-PI li jkun proprjetà ta’ ħaddieħor.

Fil-forniment ta’ servizzi ta’ appoġġ għall-IPR lill-SMEs, id-Dipartiment tal-Kummerċ ipparteċipa wkoll fi Proġett Transnazzjonali madwar l-UE kollha mmirat biex itejjeb tali servizzi, u l-preżentazzjoni onlajn li hi intitolata: “Servizzi ta’ appoġġ għall-infurzar. Il-komponenti ewlenin” hija għodda ta’ tagħlim onlajn interessanti żviluppata għal persunal fl-Uffiċċji tal-PI u l-Intermedjarji biex jagħmlu disponibbli servizzi aħjar għall-SMEs li jużaw approċċ immexxi mill-utent.

L-għodda ta’ tagħlim hija preżentazzjoni b’voice-over bl-Ingliż li ddum 6 minuti u hija wkoll ta’ interess għall-SMEs u l-pubbliku inġenerali.

Tista’ tara l-preżentazzjoni hawn.

L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali

Responsabbli għall-istħarriġ tal-leġiżlazzjoni, prosekuzzjoni, litigazzjoni u pariri legali.

Dwana

Responsabbli għall-azzjonijiet tal-fruntieri u l-leġiżlazzjoni doganali.

It-Taqsima tal-IPR tad-Dipartiment tad-Dwana tipprovdi servizzi speċifiċi lill-SMEs u lis-sidien tal-IPR li huma essenzjali sabiex jiġu salvagwardjati u protetti dawn l-assi intellettwali.

Sekwestru Doganali tfisser il-konfiska ta’ kwalunkwe oġġett li jitqies bħala falsifikat jew mhux awtorizzat biex ma jħallihx jidħol fis-suq kif speċifikat taħt il-qafas leġiżlattiv tal-Miżuri Transkonfinali tad-Dwana.

Tista’ tiġi ppreżentata applikazzjoni għal azzjoni doganali meta jiġi stabbilit mill-Unità tal-IPR tad-Dipartiment tad-Dwana li qed tiġi importata oġġetti ffalsifikati jew mhux awtorizzati, u warajhom jinbdew proċedimenti ex-officio mid-Dipartiment tad-Dwana.

Id-Dipartiment tad-Dwana jippreserva l-provi f’każi ta’ suspett ta’ ksur permezz tal-mezzi kollha possibbli fosthom ritratti, recordings, xhieda, testimonjanzi, kampjuni u l-bqija – kif previst fil-Kodiċi Kriminali u l-liġijiet ta’ Malta b’mod ġenerali.

Meta tkun involuta konfiska l-Qrati ta’ Malta jkunu meħtieġa jipprovdu l-awtorizzazzjonijiet meħtieġa sabiex l-oġġetti jew jinżammu mhux użati jew jiġu kkonfiskati taħt il-kustodja tal-Pulizija jew awtoritajiet oħra, skont il-każ.

Aktar informazzjoni dwar dawn is-servizzi flimkien mal-Formoli ta’ Applikazzjoni korrispondenti li jipprovdu lid-detenturi tad-drittijiet bi protezzjoni Doganali kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fl-UE kollha huma disponibbli billi tikklikkja hawn.

Pulizija

Responsabbli għal investigazzjonijiet u azzjonijiet kontra reati kriminali.

Filwaqt li jsir sforz sostanzjali minn kull entità tal-Gvern hawn fuq, u sa ċertu punt teżisti kooperazzjoni kontinwa, qed jittieħdu l-inizjattivi li ġejjin:

  • L-iżvilupp ta’ strateġija ħolistika fil-qasam tal-Proprjetà Intellettwali;
  • L-iżvilupp ta’ Tixrid ta’ Għarfien u Taħriġ adegwat dwar l-Infurzar;
  • Għajnuna kontinwa lill-Pulizija u d-Dwana fil-qasam tal-identifikazzjoni ta’ oġġetti foloz;
  • Espożizzjoni akbar għall-ġurisprudenza u l-proċeduri f’dawn l-oqsma.

Attivitajiet ta’ kooperazzjoni ġew u għadhom qed jiġu żviluppati maħsuba biex jindirizzaw in-nuqqasijiet ta’ hawn fuq.

Rimedju jew appell

Deċiżjonijiet tal-uffiċċju li huma miftuħa għal rimedju jew appell għandhom jintbagħtu fuq ipoffice@gov.mt jew bil-miktub fuq:

Dipartiment tal-Kummerċ, Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali
Direttur tar-Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali
Lascaris Bastions, Daħlet Ġnien is-Sultan,
Valletta VLT 1933, Malta

Ċaħda ta’ responsabbiltà

Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor, l-informazzjoni li tinsab f’dan is-sit hija maħruġa mid-Direttur tar-Reġistrazzjonijiet tal-Proprjetà Industrijali fi ħdan id-Dipartiment tal-Kummerċ fil-Ministeru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi.

Aġġornata fuq

Aġġornata l-aħħar fil-25 ta’ Mejju 2022