Negozjanti ta’ Metalli Prezzjużi u Haġar Prezzjuż

Mill-1 ta’ Jannar 2021, hija meħtieġa liċenzja biex iwettaq in-negozju ta’ negozjant ta’ metalli prezzjużi u ħaġar prezzjuż. Dan skont id-dispożizzjonijiet tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 441.07 – Regolamenti dwar Liċenzji tal-Kummerċ.

L-operat tan-negozjanti ta’ metalli prezzjużi u ħaġar prezzjuż huma kkunsidrati li jinkludu:

 • Manifattura ta’ ġojjellerija u oġġetti relatati. Dan jinkludi:
  1. produzzjoni ta’ perli maħduma
  2. produzzjoni ta’ ħaġar prezzjuż u semi-prezzjuż fl-istat maħdum, inkluż ix-xogħol ta’ ħaġar ta’ kwalità industrijali u ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż, sintetiku jew rikostruwit
  3. xogħol tad-djamanti
  4. manifattura ta’ ġojjellerija ta’ metall prezzjuż jew ta’ metalli ta’ valur baxx miksi b’metall prezzjuż, jew ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż, jew ta’ kombinazzjonijiet ta’ metalli prezzjużi u ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż jew ta’ materjali oħra
  5. manifattura ta’ oġġetti tad-deheb ta’ metalli prezzjużi jew ta’ metalli bażiċi miksijin b’metalli prezzjużi inklużi oġġetti għal użu reliġjuż
  6. manifattura ta’ oġġetti tekniċi jew tal-laboratorju ta’ metalli prezzjużi (ħlief strumenti u partijiet tagħhom): griġjoli, spatuli, anodi tal-electroplating eċċ.
  7. manifattura ta’ ċineg tal-arloġġi tal-metall prezzjuż, ċineg tal-polz, ċineg ta’ l-arloġġi u kaxxi tas-sigaretti.
 • Produzzjoni ta’ metalli prezzjużi.
 • Bejgħ bl-imnut ta’ arloġġi tal-idejn u ġojjellerija, ħaġar prezzjuż, u metalli prezzjużi fi ħwienet speċjalizzati fejn il-linja ewlenija ta’ attività hija l-bejgħ ta’ arloġġi tal-idejn, ġojjelli, ħaġar prezzjuż u/jew metalli prezzjużi; jew fejn il-linja ewlenija ta’ attività mhix il-bejgħ ta’ arloġġi u ġojjellerija.
 • Bejgħ bl-ingrossa ta’:
  1. arloġġi u ġojjellerija
  2. deheb u metalli prezzjużi oħra
  3. ħaġar prezzjuż

Kwalunkwe persuna/entità li mill-1 ta’ Jannar 2021 kienet irreġistrata mad-dipartiment tal-VAT bħala li twettaq xi waħda mill-operazzjonijiet elenkati hawn fuq għandha titqies li nħarġitilha liċenzja, sakemm it- Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ ma tkunx ġiet infurmata li dan mhux il-każ. Speċifikament, operaturi li kienu rreġistrati mad-Dipartiment tal-VAT taħt il-kodiċi tat-tip li ġejjin jaqgħu taħt din il-kategorija:

 • 24.41 – Produzzjoni ta’ metalli prezzjużi
 • 32.12 – Manifattura ta’ ġojjellerija u oġġetti relatati
 • 46.48 – Bejgħ bl-ingrossa ta’ arloġġi u ġojjellerija
 • 46.72 – Bejgħ bl-ingrossa ta’ deheb u metalli prezzjużi oħra
 • 46.76 – Bejgħ bl-ingrossa ta’ ħaġar prezzjuż
 • 47.19A – Bejgħ bl-imnut ta’ arloġġi tal-idejn, ġojjellerija, ħaġar prezzjuż u metalli fi ħwienet mhux speċjalizzati fejn il-linja ewlenija ta’ attività mhijiex il-bejgħ ta’ arloġġi u ġojjellerija eżempju ħwienet dipartimentali
 • 47.77 – Bejgħ bl-imnut ta’ arloġġi tal-idejn, ġojjelli, ħaġar prezzjuż u/jew metalli prezzjużi fi ħwienet speċjalizzati fejn il-linja ewlenija ta’ attività hija l-bejgħ ta’ arloġġi, ġojjelli, ħaġar prezzjuż u/jew metalli prezzjużi.

Operaturi hekk ikklassifikati, jistgħu jkomplu joperaw mingħajr il-ħtieġa li jerġgħu japplikaw għal liċenzja tal-kummerċ. Jitqiesu li jkunu taw il-kunsens biex jiġi attribwit numru tal-liċenzja bl-isem tad-detentur tal-liċenzja u n-natura tal-attività kummerċjali ppubblikata skont ir-regolament 12. Barra minn hekk, dawk l-operazzjonijiet għandhom ikunu marbuta bil-kundizzjonijiet tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 441.07 – Regolamenti dwar Liċenzji tal-Kummerċ.

Operaturi ġodda

Operaturi li ma waqgħux fil-kategoriji elenkati hawn fuq fl-1 ta’ Jannar 2021, jew li jixtiequ joperaw bħala negozjanti ta’ metalli prezzjużi u ħaġar prezzjuż, jeħtieġ li jiksbu liċenzja, permezz ta’ applikazzjoni maħruġa mit- Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ, fi ħdan id-Dipartiment tal-Kummerċ. Biex ikun eliġibbli għal liċenzja, l-applikant irid ikollu aktar minn 18-il sena u ma iridx jkun instab ħati ta’ xi reat, kif previst fir-regolament.

Il-formola elettronika applikabbli għandha tiġi kkompilata u sottomessa onlajn, u għandha tkun akkumpanjata mad-dokumenti li ġejjin:

 1. ċertifikat ta’ kondotta tal-pulizija għall-applikant f’każ ta’ negozjant uniku. Fil-każ ta’ kumpaniji, għall-persuna/i li effettivament jidderieġu n-negozju, is-sid/ien, sieħeb/imsieħba, diretturi, segretarju tal-kumpanija u sidien benefiċjarji.
 2. dikjarazzjoni magħmula mill-awditur/i maħtur/a biex jivverifikaw l-operazzjonijiet ta’ l-entità, li tindika li huma għandhom ir-responsabbiltà li jwettqu tali verifiki.
 3. ċertifikat ta’ konformità nadif maħruġ mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għad-dħul għall-entità li qed tiġi applikata.
 4. storja ta’ l-impjieg maħruġa mill-Jobsplus jew entità ekwivalenti għall-applikant f’każ ta’ negozjant uniku. Fil-każ ta’ kumpaniji, għall-persuna/i li effettivament jidderieġu n-negozju, is-sid/ien, sieħeb/imsieħba, diretturi, segretarju tal-kumpanija u sidien benefiċjarji.

L-Uffiċju tal-Liċenzjar tal-Kummerċ jista’ jitlob aktar dokumentazzjoni u informazzjoni. Sakemm ma tingħatax id-dokumentazzjoni kollha mitluba l-applikazzjoni ma tiġix ipproċessata aktar.

Il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet se tevalwa r-reputazzjoni, il-kondotta u l-interess tal-applikanti għall-pubbliku. Jekk jitqies li huwa tajjeb u xieraq biex iwettaq in-negozju ta’ negozjant ta’ metalli prezzjużi u ġebel, tingħata liċenzja. Liċenzja tkun valida għal 3 snin. Talba għal tiġdid trid tiġi sottomessa mill-inqas tliet xhur qabel id-data ta’ qabel l-iskadenza.

L-applikazzjonijiet u l-liċenzji huma mingħajr ħlas.

Waqfien mill-attività

Meta negozjant f’metalli prezzjużi u ħaġar prezzjuż jiddeċiedi li jwaqqaf l-attività kummerċjali, għandu jinnotifika immedjatament lit-Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ fuq il-formola xierqa.

Mistoqsijiet jistgħu jiġu diretti fuq tradelicenceapplications@gov.mt jew bit-telefon fuq 25690100/21226688.

Avviż dwar is-sanzjonijiet tar-Russja – bejgħ ta’ oġġetti lussużi

Id-dispożizzjonijiet li ġejjin dwar oġġetti ta’ lussu, li joħorġu mir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 833/2014, qed jinġiebu għall-attenzjoni tan-negozjanti ta’ metalli prezzjużi u ġebel:

Artikolu 3h
 1. Għandu jkun ipprojbit il-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni, direttament jew indirettament, ta’ oġġetti ta’ lussu kif elenkati fl-Anness XVIII, lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-Russja jew għall-użu fir-Russja.
 2. Il-projbizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tapplika għal oġġetti lussużi elenkati fl-Anness XVIII sakemm il-valur tagħhom jaqbeż EUR 300 għal kull oġġett sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fl-Anness.
 3. Il-projbizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ma għandhiex tapplika għal oġġetti li huma meħtieġa għall-għanijiet uffiċjali ta’ missjonijiet diplomatiċi jew konsulari ta’ Stati Membri jew pajjiżi sħab fir-Russja jew ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali li jgawdu immunitajiet skond il-liġi internazzjonali, jew għall-persunal personali. l-effetti tal-persunal tagħhom.
 4. B’deroga mill-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw it-trasferiment jew l-esportazzjoni lejn ir-Russja ta’ oġġetti kulturali li jkunu mislufa fil-kuntest ta’ kooperazzjoni kulturali formali mar-Russja.
 5. L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija taħt il-paragrafu 4 fi żmien ġimagħtejn mill-awtorizzazzjoni.

Oġġetti ta’ lussu, li jinkludu arloġġi, perli, ħaġar prezzjuż u semi-prezzjuż, oġġetti tal-perli, ġojjelli, oġġetti tad-deheb jew tal-fidda, li jinbiegħu f’Malta u jinxtraw minn Russi li mhumiex residenti f’Malta u li qed jittieħdu għall-użu fir-Russja, se jkun qed jikser il-projbizzjoni misjuba taħt l-artikolu 3h ċitata hawn fuq. Il-projbizzjoni ma tapplikax jekk iċ-ċittadin Russu inkwistjoni jista’ jipprova li huwa residenti f’pajjiż ieħor u l-oġġett ta’ lussu mhux se jintuża fir-Russja.

Aktar kjarifiki:

 • Il-projbizzjoni tapplika għal oġġetti li joriġinaw minn pajjiżi mhux tal-UE u li jgħaddu mill-UE lejn ir-Russja, inkluż meta l-pajjiżi li joriġinaw ma jkunux iddeċidew huma stess sanzjonijiet simili?

  Iva, il-projbizzjoni fuq it-trasferiment ta’ oġġetti ta’ lussu lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-Russja jew għall-użu fir-Russja tapplika għat-tranżitu mit-territorju tal-UE ta’ dawk l-oġġetti ta’ lussu. Ħafna drabi, it-trasferiment ikun jinvolvi t-trasport tal-merkanzija, li huwa nnifsu huwa pprojbit mill-projbizzjoni tat-trasferiment.

 • Il-projbizzjoni tapplika għal oġġetti li joriġinaw fl-UE li jgħaddu mir-Russja lejn destinazzjonijiet oħra bħall-Asja Ċentrali?

  Fil-prinċipju, il-projbizzjoni ma tapplikax hawnhekk. Madankollu, l-oġġetti għandhom ikunu ġenwinament destinati għal pajjiż terz u għall-użu barra mir-Russja. Għalhekk, l-operaturi tal-UE għandu jkollhom fis-seħħ proċeduri adegwati ta’ diliġenza dovuta biex jiżguraw li l-esportazzjonijiet tagħhom ma jiġux devjati lejn ir-Russja – speċjalment fil-każ ta’ trasbordi permezz tar-Russja. Dan jista’ jinkludi, pereżempju, klawsoli kuntrattwali mal-imsieħba kummerċjali tagħhom ta’ pajjiżi terzi li jagħtu lok għal responsabbiltà f’każ li dawn tal-aħħar jesportaw mill-ġdid l-oġġetti lejn ir-Russja, kif ukoll verifiki ex post. Jekk jogħġbok innota wkoll li skont l-Artikolu 12, l-operaturi tal-UE ma jistgħux jevadu volontarjament jew intenzjonalment il-projbizzjonijiet fis-seħħ.

Barra minn hekk, inħarġu projbizzjonijiet ġodda dwar id-Deheb mir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 833/2014:

Artikolu 3o
 1. Għandu jkun ipprojbit ix-xiri, l-importazzjoni jew it-trasferiment, direttament jew indirettament, ta’ deheb, kif elenkat fl-Anness XXVI jekk joriġina fir-Russja u jkun ġie esportat mir-Russja lejn l-Unjoni jew lejn kwalunkwe pajjiż terz wara t-22 ta’ Lulju 2022.
 2. Għandu jkun ipprojbit li jinxtraw, jiġu importati, jew trasferiti, direttament jew indirettament il-prodotti elenkati fl-Anness XXVI meta jiġu pproċessati f’pajjiż terz li jinkorpora l-prodotti pprojbiti fil-paragrafu 1.
 3. Għandu jkun ipprojbit ix-xiri, l-importazzjoni, jew it-trasferiment, direttament jew indirettament, ta’ deheb, kif elenkat fl-Anness XXVII jekk joriġina fir-Russja u jkun ġie esportat mir-Russja lejn l-Unjoni wara t-22 ta’ Lulju 2022.
 4. Għandu jkun ipprojbit li: (a) tiġi pprovduta assistenza teknika, servizzi ta’ senserija jew servizzi oħra relatati mal-oġġetti msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 u mal-forniment, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ dawk l-oġġetti, direttament jew indirettament. fir-rigward tal-projbizzjoni fil-paragrafi 1, 2 u 3.

Għal aktar kjarifiki dwar ir-reġim tas-Sanzjonijiet jekk jogħġbok żur il-websajt tal-Bord ta’ Monitoraġġ tas-Sanzjonijiet.

Informazzjoni relatata mal-Ħasil ​​tal-Flus, il-Finanzjament tat-Terroriżmu u s-Sanzjonijiet tal-UE u tan-NU

Mistoqsijiet Frekwenti u Applikazzjonijiet

Aġġornata l-aħħar

Aġġornata l-aħħar fl-4 ta’ Lulju 2022