Gwida dwar kif timtela l-Formola tal-Applikazzjoni għall-Esportazzjoni ta’ Oġġetti Militari

Meta każ jiġi ppreżentat għall-ewwel darba lid-Dipartiment tal-Kummerċ, dan għandu jsir permezz t’applikazzjoni miġbura u sottomessa virtwalment. L-applikazzjoni hija formola elettronika li tista’ tiġi aċċessata minn commerce.gov.mt jew servizz.gov.mt.

Għandha tiġi ppreżentata formola separata għal kull kodiċi tal-Lista Militari jew kodiċi tal-Kodiċi HS. Jekk konsenja ikun fiha bosta oġġetti, li jkollhom kodiċijiet differenti u għalhekk jeħtieġu applikazzjonijiet separati, il-fatt li dawn jinkludu konsenja waħda għandu jiġi indikat fit-taqsima “informazzjoni addizzjonali”.

Hawn taħt tinsab linja gwida li turi x’inhu li jsir f’kull qasam tal-applikazzjoni Asterisk (*) jindika qasam obbligatorju.

Malli jinbeda l-proċess tal-applikazzjoni agħżel il-bullet applikabbli (*) minn:

 • Applikazzjoni ġdida — applikabbli jekk tkun involuta applikazzjoni ġdida.
 • Kontinwazzjoni tal-Applikazzjoni Preċedenti — applikabbli jekk qed tiġi ppreżentata applikazzjoni mill-ġdid fid-dawl tal-emendi dwar is-sottomissjoni oriġinali Din hija okkorrenza normali li tista’ tirriżulta minn talba għal kjarifiki mid-Dipartiment tal-Kummerċ jew korrezzjonijiet meħtieġa fid-dawl ta’ żbalji jew informazzjoni nieqsa fis-sottomissjoni oriġinali.

Jekk tintgħażel din l-għażla, daħħal in-Numru ta’ Referenza tad-Dipartiment fil-kaxxa indikata. Dan il-kodiċi alfanumeriku jinstab fil-korrispondenza elettronika mibgħuta mid-Dipartiment tal-Kummerċ b’reazzjoni għas-sottomissjoni oriġinali. Dan jieħu l-forma — MTEXP/sena/000/00000.

SEZZJONI 1. ESPORTATUR (*)

L-esportatur huwa l-persuna fiżika jew ġuridika jew sħubija li f’isimha ssir dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni, jiġifieri l-persuna li, fil-ħin meta d-dikjarazzjoni tiġi aċċettata, għandha kuntratt mad-destinatarju fil-pajjiż terz u għandha s-setgħa li tiddetermina jekk l-oġġett jintbagħatx barra mit-territorju doganali ta’ Malta. Jekk ma jkun ġie konkluż l-ebda kuntratt ta’ esportazzjoni jew jekk id-detentur tal-kuntratt ma jaġixxix f’ismu stess, is-setgħa li jiġi ddeterminat jekk l-oġġett jintbagħatx barra mit-territorju doganali ta’ Malta għandha tkun deċiżiva.

Artikolu 2 

Id-dettalji tal-esportatur elenkat hawn taħt għandhom jiġu pprovduti. L-applikazzjoni tirreferi għal “kumpanija” madankollu, l-esportatur jista’ jkun ukoll forma oħra ta’ entità, pereżempju organizzazzjoni internazzjonali jew korp governattiv. F’dak il-każ, id-dettalji għandhom jiġu pprovduti taħt l-oqsma — l-isem, is-sit web u l-indirizz.

Jekk l-esportatur huwa inkorporat bħala kumpanija, l-oqsma kollha ta’ hawn taħt huma meħtieġa.

 • Isem il-kumpanija
 • Numru tal-VAT (meħtieġ jekk il-kumpanija hija rreġistrata f’Malta/UE)
 • Website
 • In-numru tal-kumpanija (jekk il-kumpanija hija rreġistrata f’Malta, dan ikun in-numru ta’ reġistrazzjoni tal-MFSA)
 • Indirizz

Id-dettalji tal-persuna li tirrappreżenta l-kumpanija/entità f’termini ta’ din l-applikazzjoni għandhom jiġu pprovduti fl-oqsma li ġejjin:

 • Indirizz
 • Karta tal-identità jew Numru tal-Passaport
 • Indirizz elettroniku
 • Numru ta’ kuntatt — numru tat-telefown u/jew tal-mowbajl

Kultant, l-esportatur huwa persuna fiżika li taġixxi fil-kapaċità tagħha stess u ma twettaqx attività kummerċjali permezz ta’ din l-esportazzjoni. F’dan il-każ, l-uniċi dettalji meħtieġa huma l-isem sħiħ, in-numru tal-Karta tal-identità/Passaport, l-email, in-numru ta’ kuntatt u l-indirizz.

Meta l-esportatur ikun intrapriża privata jew korp governattiv/militari, il-Karta tal-Identità jew in-numru tal-Passaport ma tkunx rekwiżit obbligatorju. Għall-korpi governattivi/militari, it-talba għal numru ta’ reġistrazzjoni tal-VAT u tal-kumpanija mhijiex applikabbli.

SEZZJONI 2. AĠENT/RAPPREŻENTANTAGENT

Jekk aġent ġie mqabbad mill-esportatur biex japplika għal liċenzja tal-esportazzjoni, ipprovdi d-dettalji li ġejjin tal-aġent/rappreżentant (*):

 • Isem il-kumpanija
 • Numru tal-VAT (meħtieġ jekk il-kumpanija hija rreġistrata f’Malta/UE)
 • Website
 • In-numru tal-kumpanija (jekk il-kumpanija hija rreġistrata f’Malta, dan ikun in-numru ta’ reġistrazzjoni tal-MFSA)
 • Indirizz

Id-dettalji li ġejjin tal-persuna li tirrappreżenta l-kumpanija għall-finijiet ta’ din l-applikazzjoni (*):

 • L-isem sħiħ
 • In-numru tal-karta tal-identità jew in-numru tal-passaport
 • Indirizz elettroniku
 • Numru ta’ kuntatt — numru tat-telefown u/jew tal-mowbajl

Jekk l-ebda aġent ma jkun ġie ingaġġat, din it-taqsima għandha titħalla kompletament vojta.

Meta l-esportazzjoni tkun ta’ natura personali, u jekk persuna tkun qed twettaq il-formalitajiet tal-esportazzjoni f’isem persuna oħra iżda mhux bħala attività kummerċjali, id-dettalji meħtieġa huma l-isem sħiħ, in-numru tal-ID/Passaport, email, in-numru ta’ kuntatt u l-indirizz. Dan huwa normalment il-każ meta t-tranżazzjoni tinvolvi membri tal-familja.

It-taqsimiet kollha huma obbligatorji bl-eċċezzjoni tan-numru tal-ID/passaport.

SEZZJONI 3. KONSENJATARJU (*)

Il-konsenjatarju huwa l-ewwel riċevitur tal-oġġetti esportati fil-pajjiż tad-destinazzjoni. Għandhom jiġu pprovduti d-dettalji li ġejjin: Għandhom jiġu pprovduti d-dettalji li ġejjin:

 • Isem il-kumpanija
 • Numru tal-VAT (meħtieġ jekk il-kumpanija hija rreġistrata fl-UE)
 • Sit web
 • Numru ta’ reġistrazzjoni tal-kumpanija
 • Indirizz

Id-dettalji li ġejjin tal-persuna ta’ kuntatt li tirrappreżenta l-kumpanija huma meħtieġa:

 • L-isem sħiħ
 • Numru tal-Karta tal-identità jew tal-Passaport
 • Indirizz elettroniku
 • Numru ta’ kuntatt — numru tat-telefown u/jew tal-mowbajl

Jekk il-konsenjatarju jkun intrapriża privata jew korp governattiv/militari, it-talba għall-Karta tal-Identità jew in-numru tal-Passaport ma tkunx obbligatorja. In-numru tar-reġistrazzjoni tal-VAT u tal-Kumpanija wkoll mhuwiex mistenni mill-korpi militari/tal-gvern.

SEZZJONI 4. UTENT AĦĦARI (*) Indirizz

L-utent aħħari huwa r-riċevitur finali u kif jimplika l-isem, l-utent tal-prodotti esportati.

Id-dettalji tal-utent aħħari elenkati hawn taħt għandhom jiġu pprovduti. L-applikazzjoni ssejjaħ “kumpanija” madankollu, l-utent aħħari jista’ jkun ukoll forma oħra ta’ entità, pereżempju korp governattiv, militari jew internazzjonali. F’dak il-każ id-dettalji għandhom jiġu pprovduti taħt l-oqsma — l-isem, is-sit web u l-indirizz.

Jekk l-utent aħħari huwa inkorporat bħala kumpanija l-oqsma kollha ta’ hawn taħt huma meħtieġa.

 • Isem il-kumpanija
 • Numru tal-VAT (mhux obbligatorju jekk mhux stabbilit fl-UE)
 • Sit web
 • Numru tal-kumpanija
 • Address

Jekk l-indirizz tal-utent aħħari ma jkunx l-istess bħall-post tal-użu aħħari tal-oġġetti, dan il-post l-ieħor għandu jiġi speċifikat fit-taqsima “Informazzjoni Addizzjonali”.

Persuna ta’ kuntatt li tirrappreżenta lill-utent aħħari għall-finijiet ta’ din l-applikazzjoni:

 • L-isem sħiħ
 • In-numru tal-karta tal-identità jew tal-passaport
 • Indirizz elettroniku
 • Numru ta’ kuntatt — telefown u/jew numru tal-mowbajl

In-numri tal-VAT u tal-kumpaniji mhumiex mistennija minn korpi governattivi/militari. In-numru tal-karta tal-identità/passaport mhuwiex rekwiżit obbligatorju għal intrapriżi privati jew korpi governattivi/militari.

SEZZJONI 5. PAJJIŻI (*)

Pajjiż ta’ Oriġini

Il-pajjiż fejn ġew immanifatturati l-oġġetti.

Pajjiż ta’ Kunsinna

Il-pajjiż li fih l-oġġetti qed jiġu trasferiti u fejn se jaslu għand il-konsenjatarju.

Stat Membru tal-post attwali jew futur tal-oġġetti

L-Istat Membru tal-UE fejn jinsab l-oġġett fil-mument tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni mal-awtoritajiet Maltin. Jekk fil-mument tal-applikazzjoni, il-punt ma jkunx fi Stat Membru, daħħal l-ewwel Stat Membru li l-oġġett se jmur fih matul il-vjaġġ tiegħu ta’ trasferiment.

Fil-każ ta’ esportazzjonijiet, esportazzjonijiet mill-ġdid u trasferimenti intrakomunitarji, dan  se jkun Malta.

Stat Membru tad-dħul intenzjonat fl-esportazzjoni doganali

L-Istat Membru tal-UE fejn l-oġġett ikun daħal/se jidħol fil-proċedura tal-esportazzjoni.

Fil-każ ta’ esportazzjonijiet, esportazzjonijiet mill-ġdid u trasferimenti intrakomunitarji, dan se jkun Malta.

Pajjiż tad-Destinazzjoni Finali

Il-pajjiż fejn il-prodotti se jintużaw mill-utent aħħari.

SEZZJONI 6. PROĊEDURA TA’ ESPORTAZZJONI DOGANALI (*)

Agħżel għażla waħda: L-esportazzjoni, it-trasferiment intrakomunitarju, it-tranżitu, it-trasbord, l-esportazzjoni mill-ġdid, l-esportazzjoni temporanja, jew oħrajn. Jekk tintgħażel l-għażla “oħra”, speċifika d-deskrizzjoni fl-ispazju pprovdut.

SEZZJONI 7. L-OĠĠETT (*)

Huwa importanti li d-dettalji f’din it-taqsima jkunu preċiżi.

Kodiċi HS/CN

In-Nomenklatura Magħquda (NM) tal-merkanzija li qed tiġi applikata. Dan għandu jkun numru bi 8 ċifri.

Numru tal-Lista ta’ Kontroll

Il-kodiċi għandu jkun alfanumeriku skont il-Lista Militari Komuni tal-UE jew l-Iskeda għar-Regolament dwar it-Tagħmir Militari (Kontroll tal-Esportazzjoni SL365.13). Pereżempju: ML1 flimkien ma’ subkategoriji oħra jekk applikabbli. Huwa ppreferut kodiċi kompletament dettaljat.

Deskrizzjoni tal-Oġġett

Deskrizzjoni dettaljata tal-oġġetti li qed jiġu applikati, inkluż pereżempju l-marka, l-isem tekniku sħiħ, il-kapaċità, il-kalibru eċċ.

Numru tas-serje/Xażi

Fejn applikabbli pprovdi n-numri tas-serje/numri tax-xażi/in-numri tal- mudell/in-numri tal-Magna jew kwalunkwe mezz ieħor ta’ identifikazzjoni unika tal-merkanzija li qed tiġi applikata.

Valur tal-Euro

Il-valur tal-Euro tal-oġġetti totali li qed jiġu applikati. Ir-rata ta’ konverżjoni stabbilita mid-Dipartiment tad-Dwana tista’ tintuża.

Data tal-Kuntratt

Data tal-kuntratt (jekk disponibbli).

Kwantità

L-għadd totali ta’ oġġetti koperti mill-applikazzjoni.

Unità ta’ kejl

L-unità ta’ kejl tiddeskrivi l-kwantità (eżempju ta’ kilogrammi, unitajiet, azzarini, snieter, elmi, eċċ).

SEZZJONI 8. UŻU FINALI (*)

Deskrizzjoni tal-użu finali

Ipprovdi spjegazzjoni dettaljata b’mod sħiħ tal-iskop speċifiku li għalih se jintuża l-oġġett li qed jiġi applikat.

Informazzjoni addizzjonali meqjusa rilevanti 

Din it-taqsima tipprovdi l-possibbiltà li tiġi ppreżentata kwalunkwe informazzjoni li tkun ta’ sostenn mal-applikazzjoni jew li l-applikazzjoni titqiegħed fil-kuntest, pereżempju billi jiġi spjegat kif l-atturi differenti elenkati fl-applikazzjoni qed jinteraġixxu għall-finijiet tat-trasferiment. Jew li jinforma dwar il-post fejn se jintużaw l-oġġetti, jekk ikun differenti mill-indirizz tal-utent aħħari. Kwalunkwe informazzjoni meqjusa rilevanti għandha tiġi inkluża.

SEZZJONI 9. DIKJARAZZJONI (*)

Id-dikjarazzjoni tista’ ssir jew mill-esportatur jew mill-aġent. Għandha tinkludi d-data u l-persuna:

 • L-isem sħiħ
 • Numru tal-karta tal-identità/numru tal-passaport
 • Firma — il-formola taċċetta firma elettronika

SEZZJONI 10. OĦRAJN

Din it-taqsima tippermetti test liberu għall-applikant biex iżid kwalunkwe informazzjoni oħra. Tista’ tintuża wkoll biex telenka n-numri ta’ identifikazzjoni tal-oġġetti li qed jiġu applikati jekk kien hemm wisq biex jitwaħħlu fil-kaxxa bl-isem Numru tas-serje/xażi.

SEZZJONI 11. PROTEZZJONI TAD-DATA

Din it-taqsima hija pprovduta għal skopijiet ta’ informazzjoni.

DOKUMENTAZZJONI TA’ SOSTENN (*) U SOTTOMISSJONI

Il-formola għandha tkun akkumpanjata minn dokumentazzjoni. Ir-rekwiżiti minimi  huma:

 • Ċertifikat tal-Użu Finali (EUC)
 • Permess ta’ importazzjoni fil-każ ta’ esportazzjonijiet
 • Permess t’esportazzjoni fil-każ ta’ tranżitu u trasbord.

Wieħed huwa mitlub li jissottometti dokumenti oħra bħall-polza tat-tagħbija jew il-polza tal-ajru, il-fatturi, il-listi tal-ppakkjar, il-kuntratti, in-noti verbali, iċ-ċertifikati ta’ reġistrazzjoni, il-liċenzji operattivi, iċ-ċertifikazzjonijiet, eċċ.

Id-dokumenti kollha jridu jiġu ppreżentati bil-Malti jew bl-Ingliż. Jekk id-dokumenti jkunu f’lingwa oħra, dawn għandhom ikunu akkumpanjati minn traduzzjoni ċċertifikata għall-Ingliż.

Ta’ min jinnota li d-dokumenti mhumiex mitluba fl-oriġinal għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet. Iżda mal-ħruġ,  l-EUC hija meħtieġa fl-oriġinal.

Biex tehmeż dokument, agħfas “żid fajls”, agħżel id-dokument meħtieġ. Ladarba d-dokument juri li applowdjat ipproċedi b’dokumenti oħra. Ehmeż kemm hemm bżonn dokumenti.

 Ladarba tkun ċert li d-dokumenti kollha jkunu ġew miżjuda, l-informazzjoni kollha mdaħħla fl-applikazzjoni, u l-firma ffirmata elettronikament, agħfas “Issottometti”. Il-formola tasal għand id-Dipartiment, filwaqt li jkollok kopja pdf tas-sottomissjoni tiegħek għal skopijiet ta’ reġistrazzjoni.

Id-Dipartiment jikkonferma li rċieva l-applikazzjoni tiegħek u mbagħad jasal għall-feedback dwar is-sottomissjoni tiegħek.

Dawn il-linji gwida għandhom jitqiesu bħala mhux vinkolanti u d-Dipartiment jirriżerva d-dritt li jitlob aktar informazzjoni jew informazzjoni differenti minn dik deskritta f’dawn il-linji gwida.

Aġġornata l-aħħar

Aġġornata l-aħħar 27 ta’ Ġunju 2022