GWIDA DWAR KIF TIMTELA L-FORMOLA TAL-APPLIKAZZJONI GĦALL-ESPORTAZZJONI TA’ OĠĠETTI B’UŻU DOPPJU

Meta każ jiġi ppreżentat għall-ewwel darba lid-Dipartiment tal-Kummerċ, dan għandu jsir permezz ta’ applikazzjoni sottomessa online. L-applikazzjoni hija formola elettronika li tista’ tiġi aċċessata minn commerce.gov.mt jew servizz.gov.mt.

Għandha tiġi sottomessa formola separata għal kull kodiċi b’użu doppju. Jekk vjaġġ ikun fih bosta oġġetti, li jkollhom kodiċi differenti u għalhekk jeħtieġu applikazzjonijiet separati, il-fatt li dawn jinkludu  kunsinna waħda għandu jiġi indikat fit-taqsima “informazzjoni addizzjonali”.

Hawn taħt tinsab linja gwida pass pass dwar l-informazzjoni meħtieġa f’kull qasam tal-applikazzjoni. Asterisk (*) jindika qasam obbligatorju.

Malli jinbeda l-proċess tal-applikazzjoni agħżel il-bullet applikabbli (*) minn:

 • Applikazzjoni ġdida — applikabbli jekk tkun involuta applikazzjoni ġdida.
 • Kontinwazzjoni tal-Applikazzjoni Preċedenti — applikabbli jekk applikazzjoni tkun qed tiġi sottomessa mill-ġdid fid-dawl tal-emendi dwar is-sottomissjoni oriġinali. Din hija okkorrenza normali li tista’ tirriżulta minn talba għal kjarifiki mid-Dipartiment tal-Kummerċ jew korrezzjonijiet meħtieġa fid-dawl ta’ żbalji jew informazzjoni nieqsa fis-sottomissjoni oriġinali. Jekk tintgħażel din l-għażla, daħħal in-Numru ta’ Referenza tad-Dipartiment fil-kaxxa indikata. Dan il-kodiċi alfanumeriku jinstab fil-korrispondenza elettronika mibgħuta mid-Dipartiment tal-Kummerċ b’reazzjoni għas-sottomissjoni oriġinali. Dan jieħu l-forma — MTEXP/sena/000/00000.

SEZZJONI 1: ESPORTATUR (*)

L-esportatur huwa l-persuna fiżika jew ġuridika jew sħubija li f’isimha ssir dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni, jiġifieri l-persuna li, fil-ħin meta d-dikjarazzjoni tiġi aċċettata, għandha kuntratt mad-destinatarju fil-pajjiż terz u għandha s-setgħa li tiddetermina jekk l-oġġett jintbagħatx ’il barra mit-territorju doganali tal-Komunità.  Jekk ma jkun ġie konkluż l-ebda kuntratt ta’ esportazzjoni jew jekk id-detentur tal-kuntratt ma jaġixxix f’ismu stess, l-esportatur għandu jfisser il-persuna li għandha s-setgħa li tiddetermina li l-oġġett jintbagħat barra mit-territorju doganali tal-Komunità. L-Artikolu 3.1 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 428/2009.

Id-dettalji tal-esportatur imsemmiegħa hawn taħt għandhom jiġu pprovduti. L-applikazzjoni tirreferi għal “kumpanija” madankollu, l-esportatur jista’ jkun ukoll forma oħra ta’ entità, pereżempju organizzazzjoni internazzjonali jew korp governattiv. F’dak il-każ id-dettalji għandhom jiġu pprovduti taħt l-oqsma — l-isem,  websajt u l-indirizz.

Jekk l-esportatur huwa inkorporat bħala kumpanija l-oqsma kollha ta’ hawn taħt huma meħtieġa.

 • Isem il-kumpanija
 • Numru tal-VAT (meħtieġ jekk il-kumpanija hija rreġistrata f’Malta/UE)
 • Websajt
 • In-numru tal-kumpanija (jekk il-kumpanija hija rreġistrata f’Malta, dan ikun in-numru ta’ reġistrazzjoni tal-MFSA)
 • Indirizz

Id-dettalji tal-persuna li tirrappreżenta l-kumpanija/entità f’termini ta’ din l-applikazzjoni għandhom jiġu pprovduti fl-oqsma li ġejjin:

 • L-isem sħiħ
 • Karta tal-identità jew Numru tal-Passaport
 • Indirizz tal-email
 • Numru ta’ kuntatt — numru tat-telefown u/jew tal-mowbajl

Kultant, l-esportatur huwa persuna fiżika li taġixxi fil-kapaċità tagħha stess u ma twettaqx attività kummerċjali permezz ta’ din l-esportazzjoni. F’dan il-każ, l-uniċi dettalji meħtieġa huma l-isem sħiħ, in-numru ID/Passaport, l-email, in-numru ta’ kuntatt u l-indirizz.

Meta l-esportatur ikun intrapriża privata jew korp governattiv/militari, in-numru tal-karta tal-identità jew tal-passaport ma jkunx rekwiżit obbligatorju. Għall-korpi governattivi/militari, it-talba għal numru ta’ reġistrazzjoni tal-VAT u tal-kumpanija mhijiex applikabbli.

SEZZJONI 2: AĠENT/RAPPREŻENTANT

Jekk aġent ġie mqabbad mill-esportatur biex japplika għal liċenzja tal-esportazzjoni, ipprovdi d-dettalji li ġejjin tal-aġent/rappreżentant (*):

 • Isem il-kumpanija
 • Numru tal-VAT (meħtieġ jekk il-kumpanija hija rreġistrata f’Malta/UE)
 • Websajt
 • In-numru tal-kumpanija (jekk il-kumpanija hija rreġistrata f’Malta, dan ikun in-numru ta’ reġistrazzjoni tal-MFSA)
 • Indirizz

Id-dettalji li ġejjin tal-persuna li tirrappreżenta l-kumpanija għall-finijiet ta’ din l-applikazzjoni (*):

 • L-isem sħiħ
 • In-numru tal-karta tal-identità jew in-numru tal-passaport
 • Indirizz Elettroniku
 • Numru ta’ kuntatt — numru tat-telefown u/jew tal-mowbajl

Jekk l-ebda aġent ma jkun ġie ingaġġat, din it-taqsima għandha titħalla kompletament vojta.

Meta l-esportazzjoni tkun ta’ natura personali, u jekk persuna tkun qed twettaq il-formalitajiet tal-esportazzjoni f’isem persuna oħra iżda mhux bħala attività kummerċjali, id-dettalji meħtieġa huma l-isem sħiħ, in-numru tal-ID/Passaport, email, in-numru ta’ kuntatt u l-indirizz. Dan huwa normalment il-każ meta t-tranżazzjoni tinvolvi membri tal-familja.

It-taqsimiet kollha huma obbligatorji bl-eċċezzjoni tan-numru tal-ID/passaport.

SEZZJONI 3: KONSENJATARJU (*)

Il-Konsenjatarju huwa l-ewwel riċevitur tal-oġġetti esportati fil-pajjiż tad-destinazzjoni. Għandhom jiġu pprovduti d-dettalji li ġejjin:

 • Isem il-kumpanija
 • Numru tal-VAT (meħtieġ jekk il-kumpanija hija rreġistrata fl-UE)
 • Websajt
 • Numru ta’ reġistrazzjoni tal-kumpanija
 • Indirizz

Il-persuna li tirrapreżenta l-kumpanija għandha bżonn tagħti dawn id-dettalji:

 • L-isem sħiħ
 • Karta tal-identità jew Numru tal-Passaport
 • Email
 • Numru ta’ kuntatt — numru tat-telefown u/jew tal-mowbajl

Jekk il-konsenjatarju huwa intrapriża privata jew korp governattiv/militari, it-talba għall-Karta tal-Identità jew in-numru tal-Passaport mhijiex obbligatorja. In-numru ta’ reġistrazzjoni tal-VAT u tal-Kumpanija wkoll mhuwiex mistenni minn korpi militari/governattivi.

SEZZJONI 4: UTENT AĦĦARI (*)

L-utent aħħari huwa r-riċevitur finali u kif jimplika l-isem, l-utent tal-prodotti esportati. Id-dettalji tal-utent aħħari elenkati hawn taħt għandhom jiġu pprovduti. L-applikazzjoni ssejjaħ “kumpanija” madankollu, l-utent aħħari jista’ jkun ukoll forma oħra ta’ entità, pereżempju korp governattiv, militari jew internazzjonali. F’dak il-każ id-dettalji għandhom jiġu pprovduti taħt l-oqsma — l-isem, is-sit web u l-indirizz.

Jekk l-esportatur huwa inkorporat bħala kumpanija l-oqsma kollha ta’ hawn taħt huma meħtieġa.

 • Isem il-kumpanija
 • Numru tal-VAT (mhux obbligatorju jekk mhux stabbilit fl-UE)
 • Websajt
 • Numru tal-kumpanija
 • Indirizz

Jekk l-indirizz tal-utent aħħari ma jkunx l-istess bħall-post tal-użu aħħari tal-oġġetti, dan il-post l-ieħor għandu jiġi speċifikat fit-taqsima “Informazzjoni Addizzjonali”.

Persuna ta’ kuntatt li tirrappreżenta lill-utent aħħari għall-finijiet ta’ din l-applikazzjoni:

 • L-isem sħiħ
 • In-numru tal-karta tal-identità jew in-numru tal-passaport
 • Email
 • Numru ta’ kuntatt — Telefown u/jew Numru tal-mowbajl

Jekk l-Utent aħħari huwa persuna fiżika li tieħu l-pussess tal-oġġetti għall-użu personali, l-uniċi dettalji meħtieġa huma l-isem sħiħ, in-numru tal-ID/Passaport, l-email, in-numru ta’ kuntatt u l-indirizz.

In-numri tal-VAT u tal-kumpaniji mhumiex mistennija minn korpi governattivi/militari. In-numru tal-ID/passaport mhuwiex rekwiżit obbligatorju għal intrapriżi privati jew korpi governattivi/militari.

SEZZJONI 5: PAJJIŻI (*)

Pajjiż ta’ Oriġini

Il-pajjiż fejn ġew immanifatturati l-oġġetti.

Pajjiż ta’ Kunsinna

Il-pajjiż li fih l-oġġetti qed jiġu trasferiti u fejn se jaslu għand id-destinatarju.

Stat Membru tal-post attwali jew futur tal-oġġetti

L-Istat Membru tal-UE fejn jinsab l-oġġett fil-mument tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni mal-awtoritajiet Maltin. Jekk fil-mument tal-applikazzjoni, il-punt ma jkunx fi Stat Membru, daħħal l-ewwel Stat Membru li l-oġġett se jmur fih matul il-vjaġġ tiegħu ta’ trasferiment.

Taħt it-taqsima “Informazzjoni Addizzjonali” huwa ssuġġerit li telabora dwar il-vjaġġ ta’ trasferiment.

Fil-każ ta’ esportazzjonijiet, esportazzjonijiet mill-ġdid u trasferimenti intrakomunitarji, dan il-qasam se jkun Malta.

Stat Membru tad-dħul intenzjonat fl-esportazzjoni doganali

L-Istat Membru tal-UE fejn l-oġġett ikun daħal/se jidħol fil-proċedura tal-esportazzjoni.

Fil-każ ta’ esportazzjonijiet, esportazzjonijiet mill-ġdid u trasferimenti intrakomunitarji, dan se jkun Malta.

Pajjiż tad-Destinazzjoni Finali

Il-pajjiż fejn il-prodotti se jintużaw mill-utent aħħari.

SEZZJONI 6: PROĊEDURA TA’ ESPORTAZZJONI DOGANALI (*)

Agħżel għażla waħda: L-esportazzjoni, it-trasferiment intrakomunitarju, it-tranżitu, it-trasbord, l-esportazzjoni mill-ġdid, l-esportazzjoni temporanja, jew oħrajn. Jekk tintgħażel l-opzjoni “oħra”, speċifika d-deskrizzjoni fl-ispazju pprovdut.

SEZZJONI 7. PRODOTT/I (*)

Huwa importanti li d-dettalji f’din it-taqsima jkunu preċiżi.

Kodiċi HS/CN

In-Nomenklatura Magħquda (NM) tal-merkanzija li qed tiġi applikata. Dan għandu jkun numru bi 8 ċifri.

Numru tal-Lista ta’ Kontroll

Jeħtieġ li l-kodiċi jkun alfanumeriku f’konformità mal-Anness 1 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2021/821. Pereżempju: 6A004 flimkien ma’ subkategoriji oħra jekk applikabbli. Kodiċi kompletament dettaljat (aktar minn 5 ċifri) huwa ppreferut.

Deskrizzjoni tal-Oġġett

Deskrizzjoni dettaljata tal-oġġetti li qed jiġu applikati, inkluż pereżempju l-marka, l-isem tekniku sħiħ, il-kapaċità, il-kalibru eċċ.

Numru tas-serje/Xażi

Fejn applikabbli ipprovdi n-numri tas-serje/in-numri tax-xażi/in-numri mudell/in-numri tal-Magna jew kwalunkwe mezz ieħor ta’ identifikazzjoni unika tal-merkanzija li qed tiġi applikata.

Valur f’Euro

Il-valur f’Euro tal-oġġetti totali li qed jiġu applikati. Ir-rata ta’ konverżjoni stabbilita mid-Dipartiment Doganali tista’ tintuża.

Data tal-Kuntratt

Data tal-kuntratt (jekk disponibbli).

Kwantità 

L-għadd totali ta’ oġġetti koperti mill-applikazzjoni.

Unità ta’ kejl

L-unità ta’ kejl tiddeskrivi l-kwantità (eżempju kilogrammi, unitajiet, eċċ).

SEZZJONI 8: UŻU AĦĦARI (*)

Deskrizzjoni tal-użu aħħari

Ipprovdi spjegazzjoni dettaljata bis-sħiħ tal-iskop speċifiku li għalih se jintuża l-oġġett taħt applikazzjoni.  Din it-taqsima tipprovdi l-possibbiltà li tiġi ppreżentata kwalunkwe informazzjoni biex tappoġġja l-applikazzjoni jew biex titqiegħed l-applikazzjoni fil-kuntest, pereżempju billi tispjega kif il-plejers differenti elenkati fl-applikazzjoni qed jinteraġixxu għall-finijiet tat-trasferiment. Jew biex tinforma dwar il-post fejn se jintużaw l-oġġetti, jekk ikun differenti mill-indirizz tal-utent finali. Kull informazzjoni meqjusa rilevanti għandha tiġi inkluża.

TAQSIMA 9. DIKJARAZZJONI (*)

Id-dikjarazzjoni tista’ ssir jew mill-esportatur jew mill-aġent.

Għandu jinkludi d-data u l-persuna:

 • Isem sħiħ
 • Numru tal-karta tal-identità/numru tal-passaport
 • Firma – il-formola taċċetta firma elettronika

TAQSIMA 10. OĦRAJN

Din it-taqsima tippermetti test liberu għall-applikant biex iżid kwalunkwe informazzjoni oħra. Jista’ jintuża wkoll biex telenka n-numri ta’ identifikazzjoni tal-oġġetti taħt applikazzjoni jekk kien hemm wisq biex jidħlu fil-kaxxa intitolata tas-serje/xażi.

TAQSIMA 11. PROTEZZJONI TA’ DEJTA

Din it-taqsima hija pprovduta għal skopijiet ta’ informazzjoni.

DOKUMENTAZZJONI TA’  SOSTENN*

Il-formola għandha tkun akkumpanjata minn dokumentazzjoni.

Ir-rekwiżiti minimi huma:

 • Ċertifikat tal-Utent Aħħari (EUC)
 • permess ta’ importazzjoni fil-każ ta’ esportazzjonijiet
 • permess t’esportazzjoni  fil-każ ta’ transiti u trasbordi

Wieħed huwa mitlub li jissottometti dokumenti oħra bħall-polza tat-tagħbija jew il-polza tal-ajru, fatturi, listi ta’ ppakkjar, kuntratti, nota verbali, ċertifikati ta’ reġistrazzjoni, liċenzji operattivi, ċertifikazzjonijiet, eċċ

Id-dokumenti kollha jridu jiġu ppreżentati jew bil-Malti jew bl-Ingliż. Jekk id-dokumenti jkunu f’lingwa oħra, għandhom ikunu akkumpanjati minn traduzzjoni ċċertifikata għall-Ingliż.

Ta’ min jinnota, li d-dokumenti ma jintalbux fl-oriġinal biex l-applikazzjonijiet jiġu pproċessati. Iżda mal-ħruġ,  huwa meħtieġa fl-oriġinal.

Biex tehmeż dokument agħfas ‘żid fajls’ u agħżel id-dokument meħtieġ. Ladarba d-dokument juri kif imtella ‘ipproċedi b’dokumenti oħra. Ehmeż dokumenti kemm meħtieġ.

Ladarba tkun ċert li d-dokumenti kollha jkunu ġew miżjuda, l-informazzjoni kollha mdaħħla fl-applikazzjoni, u l-firma ffirmata elettronikament, agħfas ‘issottometti’. Il-formola tasal għand id-Dipartiment, filwaqt li jkollok kopja pdf tas-sottomissjoni tiegħek għal skopijiet ta’ rekord.

Id-Dipartiment jirrikonoxxi li rċieva l-applikazzjoni tiegħek u mbagħad jagħti rispons dwar is-sottomissjoni tiegħek.

Dawn il-linji gwida għandhom jitqiesu bħala mhux vinkolanti u d-Dipartiment jirriserva d-dritt li jitlob aktar informazzjoni jew informazzjoni differenti minn dik deskritta f’dawn il-linji gwida.

Aġġornata l-aħħar

Aġġornata l-aħħar fid-9 ta’ Ġunju 2022