Fieri u Wirjiet Kummerċjali

Fieri u wirjiet kummerċjali jinvolvi l-bejgħ ta’ oġġetti jew servizzi mill-post fejn isir l-avveniment jew minn x’imkien ieħor.

Leġiżlazzjoni Sussidjarja 441.07 — Ir-Regolamenti dwar il-Liċenzji tal-Kummerċ jistabbilixxu li liċenzja hija meħtieġa biex jinżammu avvenimenti bħal dawn.

Applikazzjoni għal liċenzja ta’ fiera kummerċjali jew wirja għandha tiġi ppreżentata mill-inqas għaxart ijiem qabel l-avveniment propost.

L-applikazzjoni għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

  1. L-isem, l-indirizz u n-numru ta’ identifikazzjoni tal-persuna li tkun qed torganizza l-fiera u/jew il-wirja.
  2. L-isem u l-indirizz tal-bini minn fejn se ssir il-fiera u/jew il-wirja.
  3. L-isem ta’ kull persuna li tipparteċipa fil-fiera u/jew wirja u t-tip ta’ prodotti li se jinbiegħu, flimkien man-numru tal-VAT ta’ kull parteċipant.
  4. Id-data jew id-dati meta se ssir il-fiera u/jew il-wirja.

Barra minn hekk, l-applikazzjonijiet għandhom jiġu akkumpanjati b’kopja tal-permess maħruġ mill-awtorita responsabbli għall-ippjanar, li turi li l-bejgħ bl-imnut jew l-ospitar ta’ fieri jew wirjiet fil-bini indikat fl-applikazzjoni huwa tabilħaqq permessi.

It-Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ tinforma lill-applikant dwar l-eżitu tal-applikazzjoni fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol mis-sottomissjoni sħiħa, jew inkella se titlob aktar dokumentazzjoni jew informazzjoni. Dan il-perjodu jista’ jiġi estiż b’għaxart ijiem. Meta tiġi applikata estensjoni, l-applikant jiġi infurmat.

Liċenzja maħruġa tkun valida għal sebat ijiem konsekuttivi inklużi l-Ħdud u l-Festi Pubbliċi, ħlief il-Ġimgħa l-Kbira. Jekk fiera jew wirja kummerċjali tkun organizzata għal aktar minn sebat ijiem konsekuttivi, tkun meħtieġa liċenzja separata. Jistgħu jinħarġu liċenzji separati konsekuttivi, iżda t-terminu totali mhux interrott ma jistax jaqbeż it-tletin jum. Barra minn hekk, ma jistax ikun hemm aktar minn erba fieri kummerċjali jew wirjiet kummerċjali tal-istess prodott f’sena kalendarja waħda.

Liċenzja tista tiġi rrifjutata għal raġunijiet ta’ politika pubblika, sigurtà pubblika, saħħa pubblika, protezzjoni tal-ambjent, salvagwardja tal-wirt nazzjonali, ippjanar urban u rurali u għas-salvagwardja ta’ proġetti nazzjonali jew lokali.

Jekk applikazzjoni tiġi rifjutata u l-applikanti jħossu li jkunu offiżi bid-deċiżjoni tat-Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ jew tal-Kunsill Lokali, l-applikanti jistgħu jippreżentaw appell bil-miktub lill-Bord tal-Appelli tal-Liċenzji fi żmien għaxart (10) ijiem tax-xogħol mid-data tan-notifika, skont id-dispożizzjonijiet tal-Parti VI tar-Regolamenti dwar il-Liċenzji tal-Kummerċ SL441.07. L-appell jista’ jintbagħat lil tradelicenceapplications@gov.mt jew lid-Dipartiment tal-Kummerċ, id-Direttorat tas-Servizzi Kummerċjali u tal-Proġetti, Lascaris Bastions, Daħlet Ġnien huwa-Sultan, Valletta, VLT1933, Malta. Kull persuna li tagħmel appell lill-bord għandha, mal-preżentazzjoni ta’ dan l-appell, tħallas miżata ta’ tmienja u ħamsin euro (€58).

Ma hemm l-ebda tariffa assoċċjata mal-applikazzjoni jew mal-liċenzja.

Mistoqsijiet jistgħu jiġu ppreżentati lit-Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ fuq tradelicenceapplications@gov.mt jew 25690100 jew 21226688.