Bejjiegħa bil-posta

Hija meħtieġa liċenzja sabiex individwi jaġixxu bħala bejjiegħa bil-posta f’termini ta’ Leġiżlazzjoni Sussidjarja 441.07 — Regolamenti dwar il-Liċenzji tal-Kummerċ.

Bejjiegħa bil-posta huma individwi li huma liċenzjati ghal bejgħ bl-imnut minn kwalunkwe sit allokat fi ħdan il-preċinti ta’ suq fil-miftuħ.

Liċenzja maħruġa mit-Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ, fi ħdan id-Dipartiment tal-Kummerċ, għandha tindika jekk l-bejjiegħa bil-posta humiex tal-ikel jew oġġetti relatati mal-ikel. Fil-każ li l-attività tikkonċerna l-bejgħ ta’ oġġetti tal-ikel għandha tinkiseb approvazzjoni minn qabel mill-Awtoritajiet tas-Saħħa. Id-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali jista’ jiġi kkuntattjat fuq 21337333 jew bl-email mhi@gov.mt.

Biex tikseb liċenzja ta’ bejjiegħa bil-posta, individwi għandhom jagħmlu applikazzjoni fuq il-Formola B lit-Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ. Il-formola tal-applikazzjoni hija disponibbli online.

Bejjiegħa bil-posta li jużaw vettura bil-mutur biex iwettqu l-attività kummerċjali tagħhom għandhom jkollhom bini disponibbli fejn jiggaraxxjaw il-vettura bil-mutur u jaħżnu l-merkanzija tagħhom. L-indirizz tal-bini użat għal dan il-għan għandu jkun indikat b’mod ċar fuq l-applikazzjoni. Kwalunkwe bidla fil-vettura jew fil-garaxx għandha tiġi nnotifikata lit-Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ fi żmien għaxart (10) ijiem tax-xogħol wara li sseħħ il-bidla. Applikazzjoni ma tistax tiġi aċċettata u pproċessata mit-Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ jekk l-indirizz tal-garaxx jew kwalunkwe indirizz ieħor għall-maħżen fejn l-oġġetti għandhom jinħażnu ma jingħatawx. It-Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ għandha d-dritt li tispezzjona tali bini u li titlob kwalunkwe dokumentazzjoni li tagħti prova tas-sid tal-bini meta l-applikazzjoni tindika l-użu ta’ tali bini minn aktar minn detentur wieħed tal-liċenzja.

L-użu u l-forniment ta’ utilitajiet pubbliċi huma pprojbiti.

Liċenzja maħruġa għal bejjiegħa bil-posta hija liċenzja personali li mhijiex trasferibbli u ma tippermettix lil ħaddieħor jaġixxi minflok id-detentur tal-liċenzja.

Madankollu, liċenzja fir-rigward ta’ bejjiegħa bil-posta li joperaw fis-suq fil-beraħ fi Triq il-Merkanti, il-Belt Valletta; Marsaxlokk (suq fil-miftuħ ta’ kuljum minbarra l-Ħadd), it-Tokk Rabat, Għawdex u fir-rigward ta’ kjosk jista’ jiġi trasferit suġġett:

  1. għall-ħlas ta’ tariffa ta’ €1,000.00 lill-awtorità rilevanti (sakemm tali tariffa ma tkunx dovuta meta t-trasferiment isir favur ir-raġel jew il-mara, jew kwalunkwe persuna fil-linja dixxendenti diretta, inklużi tfal adottati, permezz ta’ trażmissjoni inter vivos jew causa mortis, fuq prova tar-relazzjoni familjari mad-detentur tal-liċenzja eżistenti);
  2. li ma ssir l-ebda bidla fil-kategorija u l-kundizzjonijiet tal-liċenzja maħruġa lid-detentur tal-liċenzja preċedenti; u
  3. li min lilu jsir it-trasferiment jagħmel dikjarazzjoni lill-awtorità relevanti li  m’humiex fil-pussess ta’ post ieħor jew posta fl-istess suq jew f’xi suq ieħor.

Awtorizzazzjoni mill-Kunsilli Lokali

Bejjiegħa bil-posta m’għandhomx iwettqu din l-attività sakemm, fir-rigward ta’ suq speċifiku fil-beraħ, ma jkunux ingħataw l-awtorizzazzjoni mill-kunsill lokali tal-lokalità fejn jinsab is-suq u hekk ikun allokat post wieħed fis-suq imsemmi qabel. Barra minn hekk, bejjiegħa bil-posta ma għandhomx ikollhom aktar minn awtorizzazzjoni waħda għal post f’suq li jopera fl-istess jum u ħin.

Waqfien ta’ attività kummerċjali

Meta bejjiegħa bil-posta jiddeċiedu li jwaqqfu jwettqu l-attività kummerċjali tagħhom, huma għandhom jinnotifikaw minnufih lit-Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ billi timtela applikazzjoni ta’ kanċellazzjoni.

Il-liċenzja maħruġa lill-bejjiegħa bil-posta għandha, flimkien mal-aħħar riċevuta tal-liċenzja mħallsa, tintwera f’post li jidher mid-detentur tal-liċenzja meta tkun qed twettaq l-attività kummerċjali tagħha.

Appell

Jekk applikazzjoni tiġi rifjutata u l-applikanti jħossu li jkunu offiżi bid-deċiżjoni tat-Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ jew tal-Kunsill Lokali, huma jistaw jippreżentaw appell bil-miktub lill-Bord tal-Appelli tal-Liċenzji fi żmien għaxart (10) ijiem tax-xogħol mid-data tan-notifika, skont id-dispożizzjonijiet tal-Parti VI tar-Regolamenti dwar il-Liċenzji tal-Kummerċ SL441.07. L-appell jista’ jintbagħat lil tradelicenceapplications@gov.mt jew lid-Dipartiment tal-Kummerċ, id-Direttorat tas-Servizzi tal-Kummerċ u l-Proġetti, Lascaris Bastions, Daħlet Ġnien huwa-Sultan, Valletta, VLT1933, Malta. Kull persuna li tagħmel appell lill-bord għandha, mal-preżentazzjoni ta’ dan l-appell, tħallas pagament ta’ tmienja u ħamsin euro (€58).

Tariffa tal-Liċenzja

€40 kull tliet (3) snin u biex taġixxi bħala bejjiegħa bil-posta minn sit fiss fis-suq fil-beraħ fil-Belt Valletta jew f’Marsaxlokk (suq fil-miftuħ ta’ kuljum minbarra l-Ħadd) jew ir-Rabat, Għawdex: €60 kull tliet (3) snin.

Mistoqsijiet jistgħu jintbagħtu lil tradelicenceapplications@gov.mt jew bit-telefown fuq 25690100 jew 21226688 matul il-ħinijiet normali tax-xogħol.

Help us improve our information Help us improve our procedure Your Europe