Bejgħ mill-kompartiment tal-ġarr ta’ karozza

Ir-Regolamenti dwar il-Liċenzji tal-Kummerċ S.L.441.07 jipprovdu il-bejgħ mill-kompartiment tal-ġarr ta’ karozza għal oġġetti użati jeħtieġu liċenzja maħruġa mit-Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ irrispettivament minn jekk tkunx miżmuma f’post pubbliku jew privat. Huma biss l-organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ li huma eliġibbli għal liċenzja u konsegwentement mal-applikazzjoni, trid tiġi pprovduta prova tal-istatus ta’ organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ. Għandu jiġi speċifikat ukoll il-lok ta’ għat-tali attività ta’ ġbir ta’ fondi.

Jekk l-attività ssir fi triq, l-organizzaturi għandhom jkollhom approvazzjoni tal-Kunsill Lokali u l-Pulizija separatament.

L-applikazzjoni biex iżommu bejgħ mill-kompartiment tal-ġarr ta’ karozza (Formola G) hija f’format elettroniku u wieħed huwa mħeġġeġ li jissottomettiha online. Id-data u l-post tal-attività jridu jiġu indikati fil-formola.

Mal-applikazzjoni u mhux aktar tard minn 48 siegħa wara li jsir il-bejgħ mill-kompartiment tal-ġarr ta’ karozza, it-Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ trid tiġi pprovduta bl-informazzjoni li ġejja:

  • Numru tal-karta tal-identità ta’ kull bejjiegħ jew kwalunkwe mezz ieħor ta’ identifikazzjoni.
  • In-numru ta’ reġistrazzjoni tal-vettura ta’ kull bejjiegħ.
  • Deskrizzjoni ġenerali tal-prodotti mibjugħa.

Bejgħ mill-kompartiment tal-ġarr ta’ karozza organizzati minn organizzazzjonijiet li ma jagħmlux qligħ tinħarġilha bil-kundizzjonijiet li ġejjin:

  • Bejjiegħa għandhom ikunu allokati f’siti ugwali u kull sit m’għandux ikun akbar mill-ispazju meħud minn karozza tal-passiġġieri.
  • Is-siti jistgħu jiġu allokati biss għall-karozzi tal-passiġġieri u l-ebda bejgħ mhu permess mill-vannijiet jew minn kwalunkwe vettura kummerċjali oħra.
  • Bejjiegħa tat-toroq u tas-suq u s-sostituti tagħhom mhumiex permessi li jipparteċipaw fil-bejgħ mill-kompartiment tal-ġarr ta’ karozza. Konsegwentement, l-ebda vettura liċenzjata bħala bejjiegħa tat-triq jew tas-suq ma tista’ tiġi pparkjata fiż-żona fejn qed jiġi organizzat il-bejgħ mill-kompartiment tal-ġarr ta’ karozza.
  • Il-persuni li jbigħu prodotti minn postijiet kummerċjali mhumiex permessi jbigħu l-istess tip ta’ prodotti fil-bejgħ mill-kompartiment tal-ġarr ta’ karozza.
  • Il-bejjiegħa għandhom joħorġu rċevuta lix-xerrejja.

Jekk applikazzjoni tiġi rifjutata u l-applikanti jħoss li jkunu offiżi bid-deċiżjoni tat-Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ jew tal-Kunsill Lokali, huma jistaw jippreżentaw appell bil-miktub lill-Bord tal-Appelli tal-Liċenzji fi żmien għaxart (10) ijiem tax-xogħol mid-data tan-notifika, skont id-dispożizzjonijiet tal-Parti VI tar-Regolamenti dwar il-Liċenzji tal-Kummerċ SL441.07 L-appell jista’ jintbagħat lil tradelicenceapplications@gov.mt jew lid-Dipartiment tal-Kummerċ, id-Direttorat tas-Servizzi tal-Kummerċ u l-Proġetti, Lascaris Bastions, Daħlet Ġnien huwa-Sultan, Valletta, VLT1933, Malta. Kull persuna li tagħmel appell lill-bord għandha, mal-preżentazzjoni ta’ dan l-appell, tħallas pagament ta’ tmienja u ħamsin euro (€58). Id-dritt tal-liċenzja huwa ta’ €40 għal kull avveniment.

Mistoqsijiet jistgħu jintbagħtu lil tradelicenceapplications@gov.mt jew bit-telefown fuq 21226688 jew 25690100.

Aġġornata l-aħħar

Aġġornata l-aħħar fit-8 ta’ Ġunju 2021