Bejgħ Bieb Għal Bieb

Bejgħ bieb għal bieb li joffru oġġetti jew servizzi b’rabta ma’ attivitajiet kummerċjali skont ir-Regolamenti dwar ir-Regolamenti dwar il-Liċenzji tal-Kummerċ S.L.441.07 joffri oġġetti jew servizzi permezz ta’ kuntratt fit-tarġa tal-bieb. Dan jista’ jkun ir-riżultat ta’ tweġiba mitluba għal reklam jew mhux mitluba mill-persuna li lilha ssir l-offerta.

Biex titwettaq attività bħal din, hija meħtieġa liċenzja mit-Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ fi ħdan id-Dipartiment tal-Kummerċ. Madankollu, hemm xi eċċezzjonijiet:

  • Hija applikabbli biss għall-bejgħ ta’ oġġetti marbuta ma’ attivitajiet kummerċjali elenkati fil-Parti 1 tal-Ewwel Skeda tar-Regolament dwar il-Liċenzji tan-Negozjar S.L. 441.07.
  • Bejjiegħa ta’ oġġetti tal-ikel u xorb li jbiegħu l-oġġetti tagħhom minn bieb għal bieb ma jaqgħux f’din il-kategorija.

L-applikazzjoni​ għal liċenzja biex isir bejgħ bl-imnut minn bejjiegħa bieb bieb hija formola elettronika li preferibbilment tiġi sottomessa onlajn. Skont l-istatus tal-entità li qed tapplika għal liċenzja, id-dokumenti ta’ sostenn elenkati hawn taħt jistgħu jkunu meħtieġa mal-applikazzjoni:

  • Residenti mhux Maltin għandhom jipprovdu kopja tal-passaport tagħhom.
  • Barra minn hekk, residenti mhux mil-UE jridu jipprovdu wkoll kopja tal-liċenzja tal-impjieg maħruġa minn Jobsplus, permess ta’ residenza validu maħruġ minn Identity Malta u ċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni tal-VAT maħruġ mid-Dipartiment tal-VAT.
  • Fil-każ ta’ kumpanija, riżoluzzjoni tal-bord iffirmata mis-segretarju tal-kumpanija li tawtorizza lill-applikant biex jirrappreżenta l-kumpanija.

Jekk applikazzjoni tiġi rifjutata u l-applikanti jħossu li jkunu offiżi bid-deċiżjoni tat-Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ jew tal-Kunsill Lokali, huma jistgħu jippreżentaw appell bil-miktub lill-Bord tal-Appelli tal-Liċenzji fi żmien għaxart (10) ijiem tax-xogħol mid-data tan-notifika, skont id-dispożizzjonijiet tal-Parti VI tar-Regolamenti dwar il-Liċenzji tal-Kummerċ SL441.07. L-appell jista’ jintbagħat lil tradelicenceapplications@gov.mt jew lid-Dipartiment tal-Kummerċ, id-Direttorat tas-Servizzi tal-Kummerċ u l-Proġetti, Lascaris Bastions, Daħlet Ġnien huwa-Sultan, Valletta, VLT1933, Malta. Kull persuna li tagħmel appell lill-bord għandha, mal-preżentazzjoni ta’ dan l-appell, tħallas miżata ta’ tmienja u ħamsin euro (€58).

Il-ħlas tal-liċenzja huwa ta’ €50 fis-sena.

Mistoqsijiet jistgħu jintbagħtu lil tradelicenceapplications@gov.mt jew bit-telefown fuq 21226688 jew 25690100.

Aġġornata l-aħħar

Aġġornata l-aħħar fil-25 ta’ Mejju 2021