Aġent Tal-Bejgħ

Detentur tal-liċenzja ta’ attività kummerċjali prinċipali għandu jagħmel applikazzjoni mat-Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ, fi ħdan id-Dipartiment tal-Kummerċ, fuq il-formola tal-applikazzjoni elettronika (Formola I) għal liċenzja ta’ aġent tal-bejgħ skont it-termini tal-Leġiżlazzjoni Sussidjarja 441.07 — Regolamenti dwar il-Liċenzji tal-Kummerċ.

Din il-liċenzja tippermetti l-użu ta’ vettura kummerċjali għall-bejgħ ta’ oġġetti permezz ta’ bejgħ bl-imnut, ikel jew oġġetti mhux tal-ikel, minn impjegati jew aġenti f’isem id-detentur tal-liċenzja, minn kwalunkwe triq jew post ieħor, għajr bini kummerċjali jew kjosk. Liċenzja bħal din għandha tkun meħtieġa għal kull vettura użata għall-eżerċizzju ta’ dan il-bejgħ bl-imnut.

Fil-każ ta’ oġġetti tal-ikel, trid tinkiseb approvazzjoni minn qabel mill-Awtoritajiet tas-Saħħa. Id-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali jista’ jiġi kkuntattjat fuq 21337333 jew bl-email mhi@gov.mt

Meta aġenti tal-bejgħ jiddeċiedu li jwaqfu jwettqu l-attività kummerċjali tagħhom, huma għandhom jinnotifikaw minnufih lit-Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ bil-formola xierqa.

Il-liċenzja maħruġa lill-aġent tal-bejgħ għandha, flimkien mal-aħħar riċevuta tal-liċenzja mħallsa, tintwera f’post li jidher mid-detentur tal-liċenzja meta tkun qed twettaq l-attività kummerċjali tagħha.

F’każ li applikazzjoni tiġi rrifjutata u l-applikanti jħossu offiżi bid-deċiżjoni tat-Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ, huma jistgħu jippreżentaw appell bil-miktub lill-Bord tal-Appelli tal-Liċenzji fi żmien għaxart (10) ijiem tax-xogħol mid-data tan-notifika, skont id-dispożizzjonijiet tal-Parti VI tar-Regolamenti dwar il-Liċenzji tal-Kummerċ SL441.07. L-appell jista’ jintbagħat lil tradelicenceapplications@gov.mt jew lid-Direttorat tas-Servizzi tal-Kummerċ u tal-Proġetti, Lascaris Bastions, Daħlet Ġnien huwa-Sultan, Valletta, VLT1933, Malta.

€40 għal kull vettura liċenzjata.

Mistoqsijiet jistgħu jintbagħtu lil tradelicenceapplications@gov.mt jew bit-telefown fuq 25690100 jew 21226688 matul il-ħinijiet normali tax-xogħol.