Politika tal-Privatezza tal-PInuBot

Il-Gvern ta’ Malta bena l-Mobile App tal-Proprjetá Intelletwali Malta bħala app bla ħlas. Dan is-servizz jingħata mill-Gvern ta’ Malta mingħajr ebda spiża u huwa maħsub biex jintuża kif inhu.

Aħna impenjati li nipproteġu l-privatezza tal-viżitaturi u/jew tal-utenti tagħna u mhu se niġbru l-ebda informazzjoni personali dwar l-utenti sakemm ma tiġix ipprovduta b ’mod volontarju. Skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-data (UE) 2016/679 (GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-data (Kap 586), aħna għandna d-dmir legali li nirrispettaw u nipproteġu kwalunkwe informazzjoni personali li niġbru mingħand l-utenti u se nimxu ma’ tali dmir. Aħna nieħdu s-salvagwardji kollha neċessarji biex ma jkunx hemm aċċess mhux awtorizzat u ma ngħaddu l-ebda dettalji li jinġabru mingħand il-viżitaturi u l-utenti lil xi terzi sakemm ma jingħatalniex il-kunsens biex nagħmlu dan jew kif awtorizzat mil-liġi.

Kif nipproċessaw id-data personali?

L-indirizz IP, il-lokalitá u l-ID tat-tagħmir

Is-server tal-web iżomm logs limitati dwar l-indirizzi IP, il-lokalitá tat-tagħmir mobbli fuq l-Internet, u l-ID tat-tagħmir għall-amministrazzjoni tas-sistemi u għal skopijiet ta’ identifikar ta’ soluzzjoni. Ma nużawx dawn il-biċċiet ta’ informazzjoni biex insegwu l-imġiba tal-utent fuq l-app mobbli.

Il-formola fejn tista tikkuntatjana

Meta tiġi użata il-paġna ta’ kuntatt li tinsab online fuq is-sit web, is-suġġetti tad-data jistgħu jintalbu jipprovdu d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom għall-finijiet ta’ kuntatt. L-informazzjoni kollha u kwalunkwe data personali li s-suġġetti tad-data jistgħu jiddeċiedu li jipprovdulna fil-‘Formola ta’ Kuntatt’ magħna għandhom jiġu pproċessati biss għall-fini strett li jwieġbu għall-inkjesta.

Il-cookies huma biċċiet żgħar ta’ data li s-sit jittrasferixxi għall-hard drive tal-kompjuter tas-suġġett tad-data meta l-utent iżur is-sit web. Dan is-sit web jagħmel użu limitat mill-cookies u konsegwentement, għal kwalunkwe informazzjoni oħra, l-utenti qed jiġu ggwidati biex iżuru l-paġna tal-Politika Cookie tas-sit web tagħna.

Drittijiet tas-suġġetti tad-dejta

Is-suġġetti tad-data jistgħu jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jaċċessaw id-data miżmuma dwarhom. F’każ ta’ mistoqsijiet fir-rigward tad-data, li tkun hemm u li hija miżmuma minna, l-utenti huma mitluba jikkuntattjawna billi jissottomettu talba lill-kontrollur tad-data permezz tal-paġna Ikkuntattjana fil-websajt .

Sigurtá

Aħna mhux se nkunu responsabbli għal kwalunkwe telf jew ħsara kkawżata minn attakk distribwit ta’ ċaħda ta’ servizz, viruses jew materjal teknoloġikament dannuż ieħor li jistá jinfetta t-tagħmir mobbli, il-programmi mobbli, id-data jew materjal proprjetarju ieħor tiegħek minħabba l-użu tiegħek tal-app jew minħabba t-tniżżil tiegħek ta’ kwalunkwe materjal imqiegħed fuqu, jew fuq kwalunkwe ħaġa marbuta miegħu.

Kummenti jew suġġerimenti

Kull kumment jew suġġeriment li jistá jkollok li jistá jikkontribwixxi għal kwalitá ta’ servizz aħjar ikun milqugħ u apprezzat ħafna.

Il-Politika tal-Privatezza

Id-Dipartiment tal-Kummerċ, ta’ Malta (“aħna”, “aħna”, jew “tagħna”), il-PInuBot (is-“Servizz”).

Din il-paġna tinfurmak bil-politiki tagħna rigward il-ġbir, l-użu, u d-divulgazzjoni ta’ data personali meta tuża s-Servizz tagħna u l-għażliet li tk un assoċjat ma’ dik id-data.

Aħna nużaw id-dejta tiegħek biex nipprovdu u ntejbu s-Servizz. Bl-użu tas-Servizz, inti taqbel mal-ġbir u l-użu ta ’informazzjoni skont din il-politika. Sakemm ma jkunx definit mod ieħor f’ din il-Politika ta ’Privatezza, it-termini użati f’din il-Politika ta ’Privatezza għandhom l-istess tifsiriet bħal fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħna.

Ġbir U Użu Ta’ Informazzjoni

Aħna niġbru tipi differenti ta’ informazzjoni għal diversi skopijiet biex nipprovdulek u ntejbulek is-Servizz tagħna.

Tipi ta’ data miġbura
Data Personali

Waqt li nkunu qed nużaw is-Servizz tagħna, nistgħu nitolbuk tipprovdilna ċerta informazzjoni personali identifikabbli li tistá tintuża biex nikkuntattjawk jew nidentifikawk (Data Personali). L-informazzjoni personali identifikabbli miġbura hija limitata għan-numru tal-ID personali tiegħek ta’ Facebook.

Data tal-cookies

Aħna nużaw cookies biex nirrintraċċaw l-attivitá fuq is-Servizz tagħna u nżommu ċerta informazzjoni.

Il-cookies huma fajls b’ammont żgħir ta’ data li jistgħu jinkludu identifikatur uniku anonimu.

Il-cookies jintbagħtu lill-brawżer tiegħek minn websajt u jinħażnu fuq it-tagħmir tiegħek.

Tistá tagħti struzzjonijiet lill-brawżer tiegħek biex jirrifjuta l-cookies kollha jew biex jindika meta qed tintbagħat cookie. Madankollu, jekk ma taċċettax cookies, jistá jkun li ma tkunx tistá tuża xi porzjonijiet tas-Servizz tagħna.

Eżempji ta’ Cookies li nużaw:

 • Cookies tas-Sessjoni: Nużaw is-Session Cookies biex inħaddmu s-Servizz tagħna.
 • Cookie ta’ Preferenza tal-Lingwa: Nużaw cookies ta’ Preferenza tal-Lingwa biex niftakru l-lingwa magħżula.

Użu tad-Data

Id-Dipartiment tal-Kummerċ juża d-data miġbura għall-finijiet t’hawn taħt:

 • Sabiex nipprovdu u nżommu is-Servizz
 • Biex nippermettulek tipparteċipa f’karatteristiċi interattivi tas-Servizz tagħna meta tagħżel li tagħmel dan
 • Biex nipprovdu analiżi jew informazzjoni siewja sabiex inkunu nistgħu ntejbu s-Servizz
 • Sabiex nimmonitorjaw l-użu tas-Servizz
 • Biex niskopru, nipprevjenu u nindirizzaw kwistjonijiet tekniċi

Trasferiment ta’ Data

L-informazzjoni tiegħek, inkluża d-data personali, tistá tiġi ttrasferita lejn – u tinżamm fuq – kompjuters li jinsabu barra mill-istat, il-provinċja, il-pajjiż jew ġurisdizzjoni governattiva oħra tiegħek fejn il-liġijiet dwar il-protezzjoni tad-data jistgħu jkunu differenti minn dawk mill-ġurisdizzjoni tiegħek.

Jekk tinsab barra minn Malta u tagħżel li tipprovdilna informazzjoni, jekk jogħġbok innota li aħna nittrasferixxu d-data, inkluża data personali, lejn Malta u nipproċessawha hemmhekk.

Il-kunsens tiegħek għal din il-Politika ta’ Privatezza segwit mis-sottomissjoni tiegħek ta’ tali informazzjoni tirrappreżenta l-qbil tiegħek għal dak it-trasferiment.

Id-Dipartiment tal-Kummerċ se jieħu l-passi kollha raġonevolment meħtieġa biex jiżgura li d-data tiegħek tiġi ttrattata b’mod sigur u skont din il-Politika tal-Privatezza u l-ebda trasferiment tad-data personali tiegħek mhi se ssir lil organizzazzjoni jew pajjiż sakemm ma jkunx hemm kontrolli adegwati fis-seħħ inkluż is-sikurezza tad-data tiegħek u informazzjoni personali oħra.

Divulgazzjoni tad-Data

Rekwiżiti legali

Id-Dipartiment tal-Kummerċ jistá jiżvela d-data personali tiegħek bit-twemmin ta’ rieda tajba li tali azzjoni hija meħtieġa sabiex:

 • Tkun konformi ma’ obbligu legali
 • Tħares u tiddefendi d-drittijiet jew il-propjetá tad-Dipartiment tal-Kummerċ
 • Jiġi evitat jew investigat għemil ħażin possibbli b’rabta mas-Servizz
 • Tiġi protetta s-sikurezza personali tal-utenti tas-Servizz jew tal-pubbliku
 • Tiġi protetta kontra l-obbligazzjoni legali
Sikurezza tad-Data

Is-sikurezza tad-data tiegħek hija importanti għalina, iżda ftakar li l-ebda metodu ta’ trażmissjoni fuq l-Internet, jew metodu ta’ ħżin elettroniku mhu 100% sikur. Filwaqt li nagħmlu ħilitna biex nużaw mezzi kummerċjalment aċċettabbli biex nipproteġu d-data personali tiegħek, ma nistgħux niggarantixxu s-sigurtá assoluta tagħha.

Fornituri tas-Servizzi

Aħna nistgħu nimpjegaw kumpaniji u individwi terzi biex niffaċilitaw is-Servizz tagħna (“Fornituri tas-Servizz”), biex nipprovdu s-Servizz f’isimna, biex inwettqu servizzi relatati mas-Servizz jew biex jgħinuna nanalizzaw kif jintuża s-Servizz tagħna.

Dawn il-partijiet terzi għandhom aċċess għad-data personali miġbura biss biex iwettqu dawn il-kompiti f’isimna u huma obbligati li ma jiżvelawx jew ma jużawhiex għal xi skop ieħor.

Links Għal Siti Oħra

Is-Servizz tagħna jistá jkun fih links għal siti oħra li ma jitħaddmux minna. Jekk tikklikkja fuq link ta’ parti terza, tiġi dirett lejn is-sit ta’ dik il-parti terza. Aħna navżawk bil-qawwa biex tirrevedi l-Politika tal-Privatezza ta’ kull sit li żżur.

Aħna m’għandna l-ebda kontroll fuq il-kontenut, il-politiki ta’ privatezza jew il-prattiki ta’ kwalunkwe sit jew servizz ta’ parti terza u ma nassumu l-ebda responsabbiltá għalihom.

Il-Privatezza tat-Tfal

Is-Servizz tagħna ma jindirizza lil ħadd taħt it-18-il sena (“tfal”).

Xjentement ma niġbrux informazzjoni identifikabbli personalment mingħand xi ħadd taħt it-18-il sena. Jekk inti ġenitur jew tutur u taf li wliedek ipprovdewlna data personali, jekk jogħġbok ikkuntattjana. Jekk insiru konxji li ġbarna data personali mingħand it-tfal mingħajr verifika tal-kunsens tal-ġenituri, nieħdu passi biex dik l-informazzjoni titneħħa mis-servers tagħna.

Bidliet f’Din il-Politika tal-Privatezza

Nistgħu naġġornaw il-Politika tal-Privatezza tagħna minn żmien għal żmien. Aħna se ngħarrfuk bi kwalunkwe bidla billi npoġġu l-Politika l-ġdida dwar il-Privatezza f’din il-paġna.

Ngħarrfuk permezz ta’ email u/jew avviż prominenti dwar is-Servizz tagħna, qabel ma l-bidla ssir effettiva u naġġornaw id-“data effettiva” fil-quċċata ta’ din il-Politika ta’ Privatezza.

Inti avżat biex tirrevedi din il-Politika tal-Privatezza perjodikament għal kwalunkwe bidla. Il-bidliet f’din il-Politika tal-Privatezza huma effettivi meta jitqiegħdu f’din il-paġna.

Ikkuntattjana

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din il-Politika ta’ Privatezza, jekk jogħġbok ikkuntattjana:

Billi żżur din il-paġna fuq is-sit tagħna.